Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Priesters. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
Feb. 2, 1748 De oudste der moorse priesters alhier in name Iman Sadacke lebe werd gesteld tot hoofdopsigter over de tempel der Cormandelse mooren, tot welkers extractie buyten de Utregtse poort den 28 feb. 1744 permissie verleend en die thans ook al volbragt is 2 Februari 1748. Moorse Priesters
Sept. 17, 1779 De Mallabaarsche Gouverneur Moens word gequalificeerd, om zeeker Suriaans priester aan te stellen tot Landprediker, 17 September 1779. Priesters
Sept. 18, 1780 Goedgekeurd de ontzegging van het verzoek, door zeekeren priester gedaan, ter erlanging van het bestier over de rhoomsche kerken, met recommandatie aan de Mallabaarsche Ministers om zulke nieuwigheden ook daar tegen te gaan, 18 September 1780. Priesters
Sept. 13, 1787 De herwaardskomst van Priesters van Palembang, moet met ernst tegengegaan en den Koning desweegens serieus over onderhouden worden, opdat men niet in de noodzakelijkheid word gebracht daaromtrent andere middelen te beraamen, 13 September 1787. Priesters
Nov. 9, 1787 De Ceilonsche Ministers mogen aan de Malacsche Mahomedaansche Priesters met ’s Comps scheepen geen transport verleenen, tenzij hen komt te blijken, dat zij met per­missie an hier naar de kust van Indië zijn vertrok­ken, 9 November 1787. Priesters
Jan. 13, 1792 Order om tegen den invloed van het Papendom op Java waakzaam te zijn, 13 Januari 1792. Priesters
July 25, 1794 De capitein ter zee Jan de Freyn moet zig verant­woorden wegens ’t brengen van Meccasche Priesters te Padang, 25 Juli 1794. Priesters
April 24, 1653 Prince „—” van Tanquin jaarlijks 10 à 12 kisten silver en 3 of 4 stukken canon aan te bieden, 24 April 1653. file 866, folios 244-248 Priesters
April 28, 1654 ld. 4 stukken canon te senden in plaats van 16 kisten silver, 28 April 1654. file 867, folios 48-54 Priesters
April 28, 1654 Maccassaars Prince Dain Mangala A0 1679 op Java’s Oostcust door de onse gevangen genomen en thans bij requeste vergiffenisse en ontslag versoekende, bij provisie van boord te laten komen, dog zal niet mogen uytgaan tot nader dispositie. Zie voorts Macasser, 28 April 1654. file 867, folios 48-54 Priesters
Jan. 12, 1699 Van Cheribon ontheft van de contributie ten bedrage van 55 Rds smaands tot onderhoud van Comps vastig­heid, 12 Januari 1699. file 915, folios 18-20 Priesters
April 3, 1653 Princeneyland Op ’t gerugt dat een schip aldaar ver­ongelukt zoude zijn, den Landdrost derwarts te sen­den, 3 April 1653. file 866, folios 234-235 Priesters
May 29, 1684 De hier ter rheede liggende oorlogsvloot onder den heer Marten Pit derwarts te senden op de tijding dat een Engelsch oorlogschip „Charles Second” aldaar soude gearriveert zijn, 29 Mei 1684. file 898, folios 183-186 Priesters