Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scans of the Resolution Books of the Supreme Government are not yet available. When the scanning of more than 211,000 folios is finished, the realia research database will be linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
May 26, 1747 Evengem. officier moet sig over de merites van die saak nader verklaaren, 26 Mei 1747. Schepenen
July 30, 1751 Ook ’s Comp. dienaaren repatrieeren even als de burgerleeden, met opperkoopmans-bagage, 30 Juli 1751. Schepenen
Oct. 12, 1751 Mr Jacob van Haeften, als ’s Comp. dienaar in dit collegie zit­ting hebbende, behoud zijne gage van Advocaat, 12 October 1751. Schepenen
Feb. 17, 1752 Dit collegie word met vier leeden versterkt in steede dergeenen, welke, zelve schuldeysschers zijnde, over het verleenen van sessie aan den burger Borslokt niet kunnen stemmen, 17 Februari 1752. Schepenen
April 3, 1755 Hoedaanige rijtuygen en kleeding de Scheepenen mogen gebruyken, 3 April 1755. Schepenen
Feb. 23, 1759 Op hunne Secretary zullen maar tien klerken dienst doen. Word tot support der stadslasten nog geaccordeert ¼ uit de imposte op de rijtuigen en paarden, 23 Februari 1759. Schepenen
April 27, 1759 (Den Secretaris van) gemagtigd tot de perfectie des defectueusen protocols van den overleeden notaris Gravia, 27 April 1759. Schepenen
May 8, 1759 (Door den Secretaris van) en voor gecommitteerden uit hen mag het huwelijk, word het begeert, voltrekken wor­den, 8 Mei 1759. Schepenen
June 8, 1759 (De Sequester van) geeft aan Diakonen af Rds 561,34, wegens onder hem berustende penningen van insolvente boedels, waartoe zig geene erfgenaamen en geïnteresseerdens hebben gemeld, 8 Juni 1759. Schepenen
July 3, 1759 Mogen op hun fonds, de ratelwagt nog met tien vermeerderen, 3 Juli 1759. Schepenen
July 12, 1759 Moeten bij drie edictale citatiën dagvaarden, alle eigenaars en vrugtgebruikers van fideicommissaire vaste goederen en ze verkoopen, zoo deeze zig niet melden, 12 Juli 1759. Schepenen
July 12, 1759 (In de archiven ter Secretarij van) worden voortaan de fideicommissiën genoteerd, en de overschrijvingen geschieden ook door hun Secretaris, 12 Juli 1759. Schepenen
July 17, 1759 Mogen ¼ maand huishuur eysschen tot support der las­ten, 17 Juli 1759. Schepenen
July 31, 1759 Gequalificeerd tot de aanbesteding der sladsgragten, ’t zij voor één of drie jaaren, ten koste der Comp. en ingezeetenen, 31 Juli 1759. Schepenen
Aug. 2, 1759 Vinden zig bezwaard dat den majoor der burgerij den rang naast den majoors der militie is toegelegd, 2 Augustus 1759. Schepenen
Aug. 10, 1759 (Om het bezwaar van) zal voortaan de burger-majoors- charge, bij vacature geëxcuseerd blijven, 10 Augustus 1759. Schepenen
Aug. 14, 1759 Hebben de uitmoddering der stadsgragten aanbesteed voor drie jaaren tot Rds 16800, 14 Augustus 1759. Schepenen
Sept. 21, 1759 (Geapprobeert eene advertentie tot het houden der noti­tie van fidei-commissaire vaste goederen ter Secretarij van) enz., 21 September 1759. Schepenen
Dec. 4, 1759 (Twee doodvonnissen van) tegens den Javaan Moeloet en den slaaf Benjamin van Malacca gemitigeerd, 4 December 1759. Schepenen
Dec. 11, 1759 Hebben de aanbesteeding van rundvleesch voor ’s Comp. schepen en vaartuigen hier ter rhede voor 5 jaaren gedaan, 11 December 1759. Schepenen