Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Weduwen. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
March 4, 1645 Aan geene andere weduwen dan wier mannen in actueelen dienst zijn geweest, zal randsoen werden verstrekt, als die zulx nodig hebben en zonder dat, niet, dan zeer bekrompen kunnen leven, 4 Maart 1645. file 862, folios 658-661 Weduwen
March 4, 1645 Dat egter niet langer zal duuren, dan tot zij komen te hertrou­wen of tot het vertrek der retour-schepen, 4 Maart 1645. file 862, folios 658-661 Weduwen
April 11, 1650 Van den Ondercoopman van der Parre werd acte verleend, om haren aanvaarden boedel te abandonneeren, 11 April 1650. file 864, folios 203-207 Weduwen
April 14, 1651 Van den Gesant Blokhovius 6 rn per maand toegelegd seedert haar mans vertrek naar Japan, tot zijne begraving alhier, 14 April 1651. file 865, folios 157-159 Weduwen
Dec. 13, 1652 Van Marinus Gideons in Banda ƒ 2185,13,8 van haar mans verdiende maandgelden goed te doen, 13 December 1652. file 866, folios 171-175 Weduwen
Nov. 7, 1653 Van den Gouverneur Oudshoorn in Banda haar mans Gagie tot 200 G1ns per maand voor 1½ jaar tijds goed te doen, 7 November 1653. file 866, folios 368-370 Weduwen
Dec. 10, 1655 Van Jacob Karsteman ’t geprovoceerde uyt haar ’s mans boedel, uyt Comps cassa alhier te laten ontfangen, alsmeede desselfs te goed hebbende Gagie, bij aldien de origineele rekeningen voorhanden sijn, 10 December 1655. file 868, folios 3-6 Weduwen
Jan. 11, 1656 Door de weduwe van den Geweesen Directeur in Persiën, Joan Berkhout, 600 Gls te laten uytkeeren voor Extra ordinaire onkosten de Compie ten Lasten gebragt, en daar tegen op zijn reekening goed te doen ƒ 90 ter maand, insteede van f 65 seedert den 5 Junij 1652, 11 Januari 1656. file 868, folios 28-30 Weduwen
March 3, 1656 Van den Coopman Jacobus de Vos van Teylingen toegestaan haars mans desolaten boedel te repudieeren, 3 Maart 1656. file 868, folios 67-72 Weduwen
Sept. 14, 1657 Van ’Ss Grevenraad 400 rn uit de condemnatie van Bacherach toegevoegd, 14 September 1657. file 869, folios 221-224 Weduwen
Aug. 12, 1658 En Weesen der Amboineesen, die in den Javaanschen oorlog zijn gesneuveld voor een jaar ieder een Randzoen rijst toe te leggen, 12 Augustus 1658. file 870, folio 165 Weduwen
Nov. 5, 1658 Uyt Js Bacherach werd toegestaan, buyten betaaling van Transport en kostgeld naar ’t Vaderland te vertrek­ken, 5 November 1658. file 870, folios 230-232 Weduwen
Jan. 28, 1697 Van een Gouverneur of Directeur, met eenen geweest sijnde raad van India, sal tot de naaste Occasie, om haar herwarts te begeeven, mogen blijven behouden, een tamelijk genot uyt de magazijnen, nevens het benodigde voor de reyse, dog derselver Echtgenoot, geen raad van India geweest zijnde, alleen water, brandhout, Nagtligt, specereyen vrij, en de rest voor betaaling tegens den Inkoop, buyten ’t benodigde voor de reyse, 28 Januari 1697. file 913, folios 39-54 Weduwen
July 17, 1703 Op buyten-Comptoiren om de west, zullen na ’t overlijden harer Mans, naar Nagapatnam, Ceylon of herwaarts moeten komen, 17 Juli 1703. file 919, folios 357-364 Weduwen
Aug. 1, 1721 De weduwen der bediendens in Japan, welke praesumptivelijk gebleeven zijn, worden trouwbaar verklaard, 1 Augustus 1721. Weduwen
June 30, 1722 De weduwe van den Heer g’eligeert Raad Extra-Ordinairis, Abraham Cranendonk, in alle publicque bijeenkomsten wel te willen considereeren als Opperkoopmansweduwe, dog haar te Libereeren van het Transport en Kasgeld voor de rijse van de Caab naar herwarts, 30 Juni 1722. file 950, folios 226-229 Weduwen
July 13, 1723 De weduwen van Predikanten, hier aankomende, ’t zij haare mans hier of elders zijn gestorven, genieten sonder onderscheyd, de Emolumenten daarvoor gestatueert, 13 Juli 1723. file 951, folios 259-269 Weduwen
Dec. 15, 1732 De weduwen, wier mannen voor den ontfangst van derselver promotie tot Raad van Indie, komen te sterven, zullen rang hebben naast de jongste weduwe van een wezendlijk Lid onder het genot der overige uyterlijke praeminentiën, 15 December 1732. file 954, folio 119, file 966, folios 1563-1571 Weduwen
Nov. 10, 1746 De weduwen van Comps dienaaren sijn van de betaling van Transport- en Kostgeld altoos ge'eximeerd; ordre naar Banda, bes., 10 November 1746. Weduwen
Feb. 17, 1750 De weduwen der Predikanten zullen, buyten de haar reeds geaccordeerde douceurs, nog ’s maand s genieten ¼ Last rijst en ¼ # specerijen, 17 Februari 1750. Weduwen