Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Feb. 8, 1733 Preabel besluyt over de opsending van ’t Zweedsch schip „Fredrik Rex Suedae”, door den wimpelvoerder van ’t in Sunda’s Engte kruisend Esquadre, 8 Februari 1733. file 954, folio 119, file 967, folios 163-167 Zweeden
Feb. 9, 1733 Hetselze werd weder gelargeerd, 9 Februari 1733. file 954, folio 119, file 967, folios 168-185 Zweeden
Feb. 9, 1733 Den Zweedsch Directeur, Colm Campbell, verschijnt in de vergadering en betuigt desselfs genoegen over de discreete behandeling aan hem en de zijnen, zullende deswegens in Europa een favorabel Rapport doen, 9 Februari 1733. file 954, folio 119, file 967, folios 168-185 Zweeden
Feb. 9, 1733 Instructie voor de gecommitteerden tot dies uytgeleyde, 9 Februari 1733. file 954, folio 119, file 967, folios 168-185 Zweeden
March 6, 1733 G’insereerd derselver Rapport, benevens de ample quitantie van den Zweedsch Directeur c. s, 6 Maart 1733. file 954, folio 119, file 967, folios 222-228 Zweeden
Dec. 12, 1702 Uit Banda zwavelaarde te vor­deren en met ’s Comps of Burger-Chialoupen, dog geen-sints met Scheepen of Chialoupen, die specerijen vervoeren, herwaarts te brengen, 12 December 1702. file 918, folios 706-711 Zwavel en Zwavelaarde
Dec. 23, 1707 De Bandase zwavelaarde, veel minder in deugd dan de Javase bevonden zijnde, zal van d'eerste niet meer g’eyscht werden, 23 December 1707. file 926, folios 1159-1163 Zwavel en Zwavelaarde
Nov. 2, 1708 Zal naar de oude methode geraffineerd werden, 2 November 1708. Zwavel en Zwavelaarde
June 21, 1712 De zwavelaarde van den berg Sallak, hoeveel daarop bij raffineering verloren is, 21 Juni 1712. Zwavel en Zwavelaarde
Aug. 21, 1712 Zijn Edelheyd van Riebeeck doet een descriptie van de zwavelvaleye agter den berg Sallak, 21 Augustus 1712. Zwavel en Zwavelaarde
Nov. 15, 1712 Bevinding van de zwavel door den Rijksbestierder, van den Soesoehoenang herwaarts gezonden, 15 November 1712. Zwavel en Zwavelaarde
Dec. 9, 1712 Door de volkeren van Campong Baroe en Codong-Badok 100 picols zwavelaarde bezuyden den berg à 1¼ Rds de picol, tot een monster voor Europa, te laten haa­len, 9 December 1712. Zwavel en Zwavelaarde
Feb. 21, 1713 De zwavel van Bandong komt bij het raffineeren te staan op ƒ 3.18 ’t honderd pond en verliest 15 procte bij ’t Suyveren, 21 Februari 1713. Zwavel en Zwavelaarde
May 1, 1742 Van de zwavelaarde in de Persische scheepen voor Batavia afgeladen, voortaan niet meer te ligten dan hetgeene men benodigt is; ordre naar Ceylon, 1 Mei 1742. file 995, folio 1055, 796-813 Zwavel en Zwavelaarde
June 16, 1744 De Japansche bediendens zullen weder eene preuve nemen van den handel in zwavel, maar geen zwavelaarde; bes., 16 Juni 1744. file 1000, folios 330-346 Zwavel en Zwavelaarde
May 11, 1745 Is verstaan in Japan 150 tot 300 picols geraffineerde zwa­vel te laten inkoopen, naarmate deselve duur ofte goed koop is, 11 Mei 1745. Zwavel en Zwavelaarde
Sept. 20, 1746 Zwavel en eenige andere artikelen van die natuur voortaan voor geen contrabande te houden, contrarie de sustenue van den Raad, 20 September 1746. Zwavel en Zwavelaarde
April 24, 1759 Zoo men van Karreek zwavelaarde eischt, moet ze gehaald worden met kleine vaartuigen enz. van waar men ze te Gamron kreeg; bes., 24 April 1759. Zwavel en Zwavelaarde
July 31, 1759 Bengale mag geen zwavelaarde meer eischen; bes., 31 Juli 1759. Zwavel en Zwavelaarde
Jan. 10, 1764 Tot een zuiverder afscheep en ter vermelding van de oorzaak eener excessive spillagie, ordre af te vaardigen aan den Resident te Karreek; bes., 10 Januari 1764. Zwavel en Zwavelaarde