Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Batavia. We found 112 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Blauwe afdruk van een calque, aanwezig op het topogr. Bureau te Batavia, dock waarvan de herkomst onbekend is. Heet voor te stellen Batavia omstreek 1625 hierop o.a. het Engelsche huis, Dirckland de btrekkelijke waarde kan alleen blijken uit nauwgezette vergelijking met oude gegevens en de kaart van Floris van Berkenroode. Kaart van Batavia omstreeks 240 jaren geleden, overgebragt in 1864 op de schaal van 1.20000. ± 1625. Kasteel te Batavia met: 1) Bastion Rubijn, 2) Bation Parel, 3) BastionSaphir, 4) BastionDiamant, 5) Stadhuis, 6) Kerk, 7) Het reduit Vrusland, 8) Het reduit Groningen, 9) Het reduit Gelderland, 10) Het reduit Utrecht, 11) Het reduit Holland, 12) Het reduit Brabant, 13) Het reduit Zeeland, 14) De zoogenaamde Engelsche brug, 15) Het Engesche huis, 16) Woning van den generaal Ontvangen, 17) Tolhuis en de Boom, 18) Het Hospitaal, 19) Pinangtuin, 20) Klappertuin.
Po. Dapoer, opgenomen door Z: M: Schoener Sylph, Oct 1846. dit is een der eilandjes in de reede van Batavia. Po. Dapoer opgenomen door Z;M; Schoener Sylph, oct 1846. (La. C. 32); Peiling naar de Oosthook van Amsteredam, Peiling over het midden van Haarlem; Schaal 1000 Ned: Ellen. ROELO DAPOER ROELO DAPOER
Plattegrond met brief van Haak dd 13 januari 1751 van een erf binnen de staat Batavia. (overgenomen uit bijlagen resololutie 16 februari 1751) Rijstpasser, vishpasser ankerstraat, suikerpakhuis van zeer gering belang zoo als alles wat van Haak uitgaaf. PLATTEGROND MET MEETBRIEF VAN HAAK, dd 13 Januarij 1751 VAN EEN ERF BINNEN DE STAD BATAVIA Groundplan with a letter from Haak, dated 13 January 1751 of the ground inside the city of Batavia
Project der zee batteij bijde monding der groote rivier te Batavia, met een doorsne (overgenomen uit bijlagen resol. 14 maart 1752) (Het punt waar die batterij zou worden gelgd is uit dit plan niet op te maken). PLAN VAN DE ZEE BATTERIJ Plan of the sea battery
Plan of the town of Batavia within the Canal t door K. Mackenzie Behoort bij een schrij ven der Magistrates aan de Regeering dd. 16 juni 1815 over de contracten tot uitmoddering der stadsgrachten Curieus, in zoo verre hier de toenmalige stand der afbraak der wallen en huizen blikt, evenals de demping der grachten. PLAN OF THE TOWN BATAVIA PLAN OF THE TOWN BATAVIA
Plattengrond van het gedeelte der stan Batavia bezuiden de Kasteelsbrug (Overgenomen uit Bijl Resol. 11 Oct 1737, Van belang voor de distributie der pakhuizen bij het Kateelsplein Nieuwe dispens pakhuis ; Artillerie ; Baggers wagt ; Yzerpakhuizen ; Brandspuithuis : Wagenhuis : Stalmeesterswoning. De Kasteelbrug schijnt alleen in haar middelste gedeelte boven het water te liggen De Pinangpoort staat er niet op.
Den 19 juli 1907 overgenomen uit een brief van de Bench of Magistrates aan de Regeer. Dd. 6 april 1813. schets met meetbrief dd. 30 maart 1813 door W.F. Eerhart van een perceel, restahnt stuk grond van de Comedie aan de westzijde der Groote Rivier te Batavia. D. Martijn. I. Marcus. M. Klingberg. SCHETS MET MEETBRIEF dd. 30 Maart 1813 DOOR W.F. EERHARDT VAN EEN PERCEEL 'RESTANT STUK GROND VAN DE COMEDIE' AAN DE WESTZIJDE DER GROOTE RIVIER TE BATAVIA Sketch with measuring letter dated 30 March 1813 by W.F. Eerhardt of a plot of land ' the remaining piece of the Comedie ' on the west-side of the ' Groote Rivier ' in Batavia
Gedeelte van Batavia lunschan spinhuis, gracht en China Hospitaal. 17 mei 1825 missive … waterstaat no. 244. Schets van een gedeelte der stad Batavia tusschen de Spinhuis-Gracht en het Chinesen Hospital. Deze schets gegrond bij de missive van den hoofd inspecteur der Waterstaat dato 17 mei 1825 No. 244. SCHETJE VAN EEN GEDEELTE DER STAD BATAVIA tussen DE SPINHUIS-GRACHT EN HET CHINEESCHE HOSPITAAL Sketch of a part of the city Batavia between the Spinhuis-gracht and the chinese hospital
Waterkasteel, Welkomstbatterij,korporaal sappeurs Becker, juli 1854, by … 8 augustus 1854 no. 609. Het waterkasteel, grond, haven hoofd, Wester uitwatering, de Welhamstbatterij, Moearabaroe, gecopieerd in juli door korporaaal der Sappeurs Becker. HET WATERKASTEEL, DE WELKOMSTBATTERIJ The water-castle, the welcoming battery
Volgens aanteekening van v.d. Chijs behoorend bij de resolutie der Hooge Regering van december 1778, en volgens het oude onderschrift bij een voorstel van J.A. Duurkoop aan gaande bevordering van water aanvoer naar Batavia. Keurig getekend overzichtskaartje der stad zeudervoorstad en het terrein tot de Ankee met vele nainen waaronder post Ankee, Vijfhoek, Fluit, Buffels rivier Klappusrivier, Garnaalsrivier, Dieren, 't Loo, gedemolieerd Waterkasteel, Vrijmanshaven, Rhinocerosgracht, Maleische gracht, Chineesche gracht, Moorsche gracht, Javaansche gracht, Middelsloot. Notitie der stads binnen gragten: A) de Caaymans gracht, B) de Tygers gracht, C) de euwinne gragt, D) Jonkers gragt, E) Spinhuys gracht of Renocheros gragt, F) Malleytse gragt, G) Chineese gragt, H) Moorse gragt, I) Javaanse gragt, K) Twee doorsnyinge uit de stads buiten gragten. FLUIT, POST ANKEE, VIJFHOEK, BUFFELS RIVIER FLUIT, POST ANKEE, VIJFHOEK, BUFFELS RIVIER
Op den rug gezicht van de bovendeuren teekening eener deur; denkelijk van een vertrek in het paleis op 't Waterlooplein. Zie D 12. GEZICHT VAN DE BOVENDEUREN View of the upper windows
Kaartje overgenomen uit bijlagen resolutie. 10 augustus 1762 gedeelte der stad Batavia met eenige namen: Labratotorium, Diestpoort, Visch en Rijstpasser, Grip, Ankerwert, Houtkap. Van gering belang. Staat in verband met eene uit dieping of vergraving. KAARTJES VAN GEDEELTE DER STAD BATAVIA MET EENIGE NAMEN : LABORATORIUM, DIESTPOORT, VISCH EN RIJSTPASSER, GRIP, ANKERWERF, HOUTKAP Map of sections of the city Batavia with few names : Laboratorium, Diestpoort, fish/and rice bazaar, Grip, Ankerwerf, Houtkap
Waterkasteel te Batavia. (Overgenomen uit de Bijlagen der resolutie 29 januari 1754) Plattegrond uitsluitend van deze versterking, zonder eenigen naam. WATERKASTEEL TE BATAVIA The water-castle in Batavia
Schets van de geprojecteerde houtstapel en werkplaats van den Water Staat te Batavia, 10 augustus 1819. Met explicatie der Letters: A) Opziners Woning, B) Werk en Berg Loots, C) Arbeiders Woningen, D) Poorten, C) Pagger rings om de stapelp. SCHETS VAN DE GEPROJECTEERDE HOUTSTAPEL EN WERKPLAATS VAN DEN WATERSTAAT TE BATAVIA Sketch of the projected wood-taps (?) and workshop of the Department of Buildings and Roads in Batavia
De Hollandsche Kerk te Batavia met aangrenzende straten en perceelen gedateerd 15 febr 1741, door Wreede (overgenomen uit Bijl. Resol. 28 febr 1741). Kerkstraattje. Heerestraat, Thedens, Boom, van Velsen, Oostwald, du Caylar, Visser, Vereeke. Gelegen tussen het Stadhuisplein, de Kerkstraat, Heerestraat en Heereweg te Batavia. Getekend door landmeter Wreede, 1741 februari 15. Collectie De Haan E67. DE HOLLANDSCHE KERK TE BATAVIA MET AANGRENZENDEN STRATEN EN PERCEELEN The Holland Church of Batavia with roads on the border line and plots of land
Plattegrond van het (? Of een?) Waterkasteel te Batavia, zonder verdere aanduidingen. PLATTEGROND VAN HET ( OF EEN ? ) WATERKASTEEL TE BATAVIA Ground-plan of the or one of ? water-supply in Batavia
Plan van de sterreschans bij de monding der Groote Rivier te Batavia (overgenomen uit de Bijlagen der Res. 14 maart 1752) met een profil-doorsnee. Zonder een enkelen naam ; ook de plaats waar deze sterreschans stond gebouwd te worden, is uit dit plan niet op te maken. Zie G 49. PLAN VAN DE STERRESCHANS BIJ DE MONDING DER GROOTE RIVIER TE BATAVIA Plan of the star-field work (?) by the river mouth of the Groote River at Batavia
De perceelen, of beter: blokken, bewesten de stad Batavia tot de Ankee, en benoorden de Amanus, gracht. Middelsloot. Galgewacht. 't Loo. Dieren. Groningergracht . Garnaalsrivier. Westvriesland straat (?). Osterringsloot. Westerringsloot. Fluit. Clappusrivier. DE PERCEELEN, OF BLOKKEN BEWESTEN DE STAD BATAVIA TOT DE ANKEE, EN BENOORDEN DE AMANUSGRACHT Plots of the land or blocks in the western part of the city of Batavia, till the river Ankee, and the northern side of the Amanusgracht
Blauwe afdruk van een calque, aanwezig op het Topografisch Bureau te Batavia, doch waarvan de herkomst anbekend is ; volgens aantekening van Overste Bosboom vermoedelijk naar Heijdt ; ik zou eerder zeggen naar de prulkaart bij Nieuhof, ge combineerd met latere kaarten. (De Barends weg bijvb. staat er wel op) Destad Batavia en omsteken. Mijns inziens een waardeloos en misleidend prul. BLAUWE AFDRUK VAN EEN CALQUE-KAART VAN DE STAD BATAVIA EN OMSTREKEN Blue-print of a tracing-map of the city Batavia and surroundings
Schets van het Waterkasteel gelegen aan de monding van de groote rivier te Batavia, met de geprojecteerde verlegging van het zelve. Gecopieerd 19 augustus 1819. SCHETS VAN HET WATERKASTEEL GELEGEN AAN DE MONDING VAN DE GROOTE RIVIER TE BATAVIA Sketch of the water-supply, located on the mouth of the Groote Rivier at Batavia