Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Ridderschap. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 1, 1684 d’Opperhoofden van ’t schip de Ridderschap voor Amsterdam volle premie vergunt file 2496, folio 112
Feb. 3, 1684 Den meergemelten Edele Josephas Vosch als Commandeur over de retourvloot op ’t schip de Ridderschap geauthoriseert file 2496, folio 114
July 27, 1684 Briefje[268] van den schipper Kool uyt de Ridderschap aan de Caap geschreven raackende ’t verliesen van ’t schip Africa file 2497, folio 870-876
July 17, 1685 De heer Joan van Hoorn met de juffrouwen Hurdt en Quaalbergh insgelijx na boordt van de Ridderschap om de heer Van Goens af te haalen file 2498, folio 545
July 17, 1685 ’t Schip de Ridderschap uyt ’t vaderland voor reeckening van den camer Amsterdam file 2498, folio 545-546
Oct. 10, 1685 Aan de opperhoofden van de Ridderschap en Bantam de volle en die van Goudesteyn de halve premie toegelegt file 2499, folio 810
July 29, 1687 De schepen Ridderschap en Bantam over Zeylon na ’t vaderlant provisiën oneerlijk geprojecteert zijnde beyde met coebruggen tot berging van den cameel, de Ridderschap over Mallabaar te zenden file 2502, folio 552-553
Aug. 12, 1687 Schipper Hendrik Pronk met ’t schip de Ridderschap naar ’t vaderlant verlost file 2502, folio 610
Sept. 5, 1687 De opperhoofden van ‘t schip de Ridderschap hare volle premie toegelegt file 2502, folio 672
April 7, 1690 Item per expres inlants vaertuygh uyt de Straat Sunda een briefje[280] van de opperhoofden op het schip de Ridderschap van Hollant file 2506, folio 148
April 7, 1690 De chialoup ’t Casteel Batavia naer de Straat Sunda met een briefje[281] aen de opperhoofden van ’t schip de Ridderschap van Holland file 2506, folio 148
April 8, 1690 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Sunda terug van het schip de Ridderschap van Hollant file 2506, folio 148
June 23, 1690 De consumptie van ’t schip de Ridderschap geapprobeert ende de opperhoofden de volle premie toegelegt file 2506, folio 286
Dec. 1, 1690 Ladinge van het schip de Ridderschap, monterende f. 627803:1:5 file 2506, folio 575-576
Dec. 7, 1690 De goude coubangs met de Ridderschap uyt Japan becomen te laten stempelen file 2506, folio 585
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
March 17, 1697 En derselver vergeefse toght nae het Zuytlant tot ondersoek na het vermiste schip de Ridderschap file 2517, folio 223
Aug. 27, 1699 Van ’t schip de Ridderschap heeft men geen seker berigt hunnen krijgen maer wel dat 4 à 5 jaer geleden eenige scheepshoutwerk aangedreven was file 2519, folio 552