Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Oostersouburg. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 8, 1687 ’t Schip Oostersouburg uyt Europa over Cabo de Goede Hoop over reekuisitie der Camer Zeelant met 248 coppen file 2502, folio 940-941
March 26, 1688 De scheepen Waterland en Oostersouburg naar Japara met 2 eensluydende origineele briefjes[184] aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2503, folio 133
May 9, 1688 ’t Schip Oostersouburg van Japara met een missive[250] van de heer commandeur J.A. Sloot en raad aan Haar Edelens file 2503, folio 213
May 18, 1688 Naar Japan directelijk ’t schip Oostersouburg en ’t jagtje Boswijk file 2503, folio 222
Aug. 2, 1700 Depeche der schepen Schelde na Palimbang en Oostersouburg na Persia file 2520, folio 419
June 2, 1701 Item van de fluyt Flora uyt Bengale mitsgaders Oestgeest, en Oostersouburg uyt Persia over Souratta en Ceylon met den capitain Augustinus Blommert file 2521, folio 259
June 2, 1701 En die van Oostersouburg f. 8270:5:8 file 2521, folio 268
Sept. 23, 1701 Besluyt om de schepen Popkensburg, Nederland en Oostersouburg van Souratta herwaarts te laten komen en de nevenstaende schepen na Souratta, Cormandel, en Bengale aen te leggen file 2521, folio 452-453
June 27, 1702 Ontfang der papieren van ’t schip Oostersouburg komende uyt Souratta, en vertoninge van den korten inhout des briefs daaronder bevonden file 2522, folio 432-433
June 28, 1702 Arrivement van ’t schip Oostersouburg uyt Souratta met een ladinge van f. 348841.12.8.- file 2522, folio 441
Sept. 8, 1703 Het schip Oostersouburg vertreckt over Samarang na Japara met schrijvens aan de bedientens van beyde die plaatsen file 2524, folio 371
Dec. 4, 1703 ’t Schip Oostersouburg vertreckt mede na de retourvloot file 2524, folio 521
Dec. 12, 1703 De gecommitteerde uyt den agtbare Raad van Justitie en den waterfiscaal uyt de Straat en van ’t monsteren der retourscheepen met Oostersouburg file 2524, folio 537
April 1, 1704 Het schip Oostersouburg na Japara met een triplicaat missive deser regeringe aan den commandeur en raad file 2525, folio 171
April 28, 1704 Meldende de verschijning aldaar van den aangestelden gesaghebber Bitter van Rheede met het schip Oostersouburg file 2525, folio 196
May 20, 1704 Aankomst van het schip Oostersouburg van Japara over Samarang met de nevenstaande houtladinge en goederen file 2525, folio 240
June 27, 1704 ’t Schip Oostersouburg vertreckt over Samarang na Japara met schrijvens voor de bedientens ter laastgenoemde plaatse file 2525, folio 320