Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Concordia. We found 76 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Kaartje van het land Concordia, geleegen benoorden de Mookervaarth. Schets in potlood, Kamal, Goesti Badoeloe, de Mootbraaken. Kaartje van land Concordia geleegen benoorden de Mookervaath. Het land Camal en Bamboese bos, aan de houtbraaken, vlakland eertydse tot zuyker velden geemployeert. KAARTJE VAN HET LAND CONCORDIA GELEEGEN BENCORDEN DE MOOKERVAARTH Small map of the land Concordia on northern side of Mookervaarth
Behoort bij missive van den kolonel Directeur der Genie dd 1 juli 1855 nº 1226. Project teekening van eene nieuwe Societeit geprojecteerd door den Kepitein der Genie en Sappeurs D.J. Uhtenbeck r(idder) m(ilitaire) w(illemsorde) 4 kl. Copie van J. Puyroche. Met frontaanzicht. Het is de Concordia, die destijds Eendragt zou heeten. Het project is niet aldus uitgevoerd. PROJECT TEEKENING VAN EENE NIEUWE SOCIETEIT Project-drawing of a new ' societeit '
De landen van de Tjisadane tot over de Ankee en van ver boven Tanggeran tot de zee, Na 1750 (de boeren perceelen staan er op) en niet zonder belang, Tjipeteh, Tjikokol, Babakan, Grendeng, Zuiderringsloot, Zoerendaal, Groote ringsloot, Kapok, Benteng Alang-Alang. Tjenkarang, Westermede, Concordia, Kadaewa (hier moet een faut zijn) Batoestjeper, Kamal, Klappa, DAdap, Pakadjangan, Tandjong Boeroeng, Dadap Roeboboe, Tandjong Pasir. DE LANDEN VAN DE TJI SADANE TOT OVER DE ANKEE EN VAN VER BOVEN TANGGERAN TOT DE ZEE The land of the river Cisadane till over the river Ankee and of the far upwards Tangerang till the sea
(In kamer A aan den wand). Kaart voorstellende de huizen, publieke gebouwen, citadel, enz. Bij Batavia, op het terrein zelf verbeterd en bijgewerkt door J. de Rosa, controleur van 's Rijks Kadaster in Nederland. Lihographie van M.H. Binger en Zonen, zonder haar; met legenda die, evenlas 't opschrift, ook in het Engels wordt gegeven. Bevat alleen wat binnen de geprojecteerde defensielijn ligt: Landgoed Berendrecgt. Oude loop der Groote Rivier. Postweg. (Passer Baroe Zuid). Loge La Vertueuse. Hospitaal weg (thans Gang Passer Baroe). Belle Aliiance (nu Willemslaan) Willemskerk. De tuinlaan op Weltevreden is de weg van Senen door 't kampement. Gang Kwini is een andere dan heden ten dage. Gang Pool bestaat nog niet (Gang Scott heet Middelweg en Gang Boentoe heet Kampt. Scot. Secretarie Wat wij Rijswijk noemen heet Harmonie weg en Noordwijk: Rijs wijksche weg. Koningsplein. Noord heet: Achterweg. De Weeskamer was naast den G.G. Marine hotel. Hotel de Provence op Molenvliet. Hotel der Nederlanden. Amsterdamsch Hotel aan oostzij van Rijswijk. Hotel Willem II. Renvereeniging. De ster in 't Oosten bestond ook al Roomsche kerk. Tegenover Concordia ligt Discordia. Passer Senen heet ook: Passer Cranssen. Gang Golle heet Sterreweg. Koningsplein ZUid: Pedjambon. Tanah Abang stille zij, heet: Menteng. De kaart is dus bepaald van belang. KAART VOORSTELLENDE DE HUIZEN, PUBLIEKE GEBOUWEN, CITADEL, ENZ BIJ BATAVIA Map indication the houses, public buildings, citadel etc, at Batavia
Feb. 26, 1661 De Engelse schepen den Oostindischen Koopman en Concordia naer Engeland file 2461, folio 90
March 21, 1698 Ontfangen uyt de Straat Sunda over Bantam een advys briefje van de overheden van ’t schip Concordia comende uyt het vaderland file 2518, folio 194-195
March 24, 1698 Arrivement van ’t schip Concordia uyt het vaderland voor de camer Delft met den Ed. Rijklof Michail van Goens file 2518, folio 196
March 24, 1698 Ladinge van ’t schip Concordia file 2518, folio 197-198
May 8, 1698 ’t Schip Concordia nae Bantam om peper file 2518, folio 294
May 21, 1698 ’t Schip Concordia met peper en harpuys van Bantham file 2518, folio 308
June 30, 1698 Vertrek van de schepen Concordia, Woggenum, de Vegt en de Handboog nae Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2518, folio 403
July 13, 1698 Verantwoording over ’t gevalle onderwigt op de peperladinge van ’t schip Concordia file 2518, folio 442
Aug. 16, 1699 En Concordia den 13en deser uyt Souratta in de Straet Zunda file 2519, folio 527
Aug. 18, 1699 Den geweldige Wouter de Vries retourneert met de papieren van ’t schip Concordia file 2519, folio 529
Aug. 18, 1699 En waarom men ook niet veel van importantie uyt de aangebragte ladinge van Concordia heeft derven ligten file 2519, folio 530
Aug. 20, 1699 Arrivement te deser rhede het schip Concordia file 2519, folio 533
Aug. 27, 1699 De schepen Concordia, Mijdregt en Voorschoten voor ’t vaderland aangelegt om nevens de reets aangelegde vijf te repatrieeren file 2519, folio 548
Nov. 18, 1701 Advys briefje uyt de Straat Sunda van d’overheden van ’t schip Concordia komende uyt ’t vaderlant file 2521, folio 569
Nov. 20, 1701 Arrivement van ’t schip Concordia uyt het vaderland voor rekening van de camer Zeeland file 2521, folio 577
June 13, 1702 ’t Schip Concordia na Japan aangelegt file 2522, folio 372