Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is eylant Banca. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 12, 1687 ’t Fluytschip ’s Lands Welvaren na Cormandel met een originele missive[27] aan den Wel Edelen heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede, d’Ed. heer gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta file 2502, folio 377
Oct. 6, 1687 Arrivement van ’t retourschip ’s Lands Welvaren van Cormandel met een cargasoen van f. 131572:12:1 file 2502, folio 773-774
April 12, 1691 ’t Jagtje de Grijpvogel aengelegt om partije provisiën op Bantam te brengen en dan met partij volk te gaan kruyssen op het schip ’s Lands Welvaren ‘’twelck aen het begin van january van de Caab nae herwaarts vertrocken en nog niet opgedaagt sijnde’ file 2507, folio 151
May 30, 1691 ’t Jagtje de Craenvogel uyt de Straet en van de bekruyssinge op het ’s Lands Welvaren file 2507, folio 244
June 4, 1691 Idem[157] van d’opperhoofden van ’t schip ’s Lands Welvaren komende seer magteloos uyt het vaderlandt file 2507, folio 254
June 4, 1691 De schepen de Hoop en Waelstroom met partij volk nae de Straet Sunda om ’s Lands Welvaren af te halen file 2507, folio 254
June 5, 1691 Alsmede ’t schip Schoondijk met partije provisiën en twee briefjens[158] ’t eene aen den gesaghebber en raat en ’t andere aen den opperhoofden van ’s Lands Welvaren file 2507, folio 254
June 13, 1691 Ontfang der brieven[166] van het schip ’s Lands Welvaren file 2507, folio 272
June 14, 1691 Arrivement van ’t schip ’s Lands Welvaren uyt het vaderland te deser rhede van een lange bedroefde reyse file 2507, folio 272-273
June 14, 1691 Terugcomste van de schepen de Hoop, Waelstroom en Schoondijke uyt de Straet ‘Zunda ofte de Welcomst Bay’ hebben de ’s Lands Welvaren afgehaelt en opgebragt file 2507, folio 274
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
Sept. 27, 1691 Besluyt om de schepen de Maas, ’s Lands Welvaren en Hondsholredijk ten eersten te laten vertrecken file 2507, folio 443-444
Oct. 6, 1691 Vertreck van ’t schip ’s Lands Welvaren over Mallabaar en Ceylon nae ’t vaderlandt file 2507, folio 466-467
June 4, 1694 Tijdinge van het schip ’s Lands Welvaren komende uyt het vaderland bij een briefje[158] van de opperhoofden file 2513, folio 428-429
June 9, 1694 Arrivement van ’t schip ’s Lands Welvaren uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2513, folio 435
Aug. 17, 1694 ’s Lands Welvaren en de Moercappel tot retourschepen voor ’t vaderland aangelegt file 2513, folio 588
July 17, 1697 Nevens een advysbriefje van de overheden van ‘t schip ’s Lands Welvaren uyt ’t vaderlant in de Straat Sunda gearriveert file 2517, folio 547
July 17, 1697 De chialoup de Elisabeth uyt de Straet Sunda met de vaderlandse en Caebse papieren van ’t schip ’s Lands Welvaren file 2517, folio 548
July 18, 1697 Arrivement van ’t schip ’s Lands Welvaren alhier ter rheede voor de camer Amsterdam file 2517, folio 555-556
July 31, 1699 Den Ed. Philippus Muykens verscheynt uyt de Straat Zunda van ’t schip ’s Lands Welvaren met de vaderlandse en Caebse papieren aan dese regeringe file 2519, folio 490