Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Indië. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 22, 1674 d’E. Pieter Pauw bij provisie het fiscaalschap van Indië aanbevolen file 2477, folio 157
May 22, 1674 Karel Korthals sijn licentie na de kust zijnde als vrijman in Indië gekomen file 2477, folio 157
Sept. 18, 1674 Resolutie over ’t versenden der Noordse schepen weder als voordesen over Malacka na de kusten van Indië file 2477, folio 280
Dec. 24, 1680 Den vaderlandsen generalen eysch voor Indië tegens anno 1682 in raade geapprobeert file 2487, folio 1575
March 20, 1681 Advis wegens het gebruyck van musquetten en snaphaenen in Indië door den Edele mayoor en verdere capiteinen alhier overgegeven file 2488, folio 365-366
Aug. 11, 1682 Den Ed. Joan van Hoorn secretaris van Haar Edelens tot extra ordinaris raat van Indië vercoren op approbatie der Heeren Mayores file 2493, folio 1650-1651
July 26, 1687 De vaderlandse waren daarmede voor Indië becomene monteeren f. 221085:8:8 file 2502, folio 539
June 8, 1768 De tot raad ordinair en tot raaden extra-ordinair van Indië verkooren heeren worden gefeliciteerd file 2595, folio 87
June 19, 1770 Verscheyning van nevensgemelte collegiën in Rade van Indië file 2597, folio 111
July 10, 1779 Plegtige voorstelling van Zijn Edelheid Reynier de Klerk als gouverneur generaal van Nederlandsch Indië file 2606, folio 105-130
July 11, 1790 De electie van de heer Mr. Pieter Gerardus van Overstraten tot Raad Extra-ordinair van Indië daaruit vernomen file 2611, folio 92
Jan. 3, 1803 Voor de puye van het Generaale Gouvernement afgeleesen de publicatie nopens ‘het definitief tractaat van vreede tusschen de Fransche Republiek, de Zijne Majesteit Koning van Spanje in Indie en de Bataafsche Republiek en zijne Majesteit den Koning der Vereenigde koningrijken van Groot Brittanje en Ierland op den 27e maart 1802 te Amiens geslooten’ file 2618, folio 1
July 27, 1803 De Patriot vertrekt om de west van Indië ter bekruyssing file 2618, folio 60
July 24, 1805 Gehoudende extra-ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelheedens ‘tot de publieke voorstelling van Zijn Hoog Edelheid den HoogEdele Gestrenge Heer Albertus Henricus Wiese als gouverneur generaal van Bataafsch Indië file 2620, folio 66-82