Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Wilde, Harman de. We found 75 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1703 En op twee derselver d’heeren extraordinairis raden Harman de Wilde en Adriaan van der Stel herwaarts aankomende file 2524, folio 468
Dec. 4, 1703 Ende de daarmede de heeren Harmen de Wilde en Adriaan van der Stel beyde raden extraordinairis file 2524, folio 522-523
Dec. 9, 1703 ’t Eerstgenoemde onder ’t gesag van de heer eerste raad extraordinairis Herman de Wilde en bemant als hiernevens file 2524, folio 525
Dec. 21, 1703 Besluyt om de heer Harman de Wilde op overmorgen voor te stellen file 2524, folio 556
Dec. 23, 1703 Voorstellinge van opgemelte heer Harman de Wilde als hooft aan de militie file 2524, folio 556-557
March 28, 1704 De heer ordinaris raad en veltoverste Harman de Wilde tot commissaris politicus in den kerckenraad aangestelt file 2525, folio 163
July 22, 1704 En daartoe weer te versoecken en aan te stellen de heer Harman de Wilde file 2525, folio 389
July 2, 1705 De heer raad ordinareis Harman de Wilde werd verstaan en corps door de gerangieerde militairen tot buyten der Waterpoort te geleyden file 2527, folio 581
July 25, 1705 Mitsgaders de heer Harman de Wilde, Abraham Douglas en Pieter de Vos tot ordinaris file 2527, folio 645
July 29, 1705 Mitsgaders een missive aan de heer Harman de Wilde, commissaris Michiel Ram en raad tot Samarangh afgevaardigt file 2527, folio 657
Aug. 1, 1705 Het jagt Woggenum komt van Samarangh te deser rheede met schrijvens van de heer Harman de Wilde en raad file 2527, folio 669
Aug. 1, 1705 Item van een ditto die gemelte heer De Wilde aan voorsz. Depatty in andwoord heeft laten toesenden file 2527, folio 670
Aug. 2, 1705 Per vissersvaartuyg van Samarangh een nader apart brievje van den heere Harman de Wilde ontfangt file 2527, folio 671
Aug. 4, 1705 Per expresse een brievken na Samarangh aan den heer Harman de Wilde g’expedieert file 2527, folio 679
Aug. 6, 1705 Aanwijsing der manschap door haar op ordre van de heer Harman de Wilde na Samarang gedetacheert file 2527, folio 686
Aug. 12, 1705 Van Samarang ontfangt men per Chinees vaartuyg een briefken van de heer veltoverste Harman de Wilde file 2527, folio 704
Aug. 17, 1705 ’t Schip Keulen arriveert van Samarangh met schrijvens van den heere Harman de Wilde en raad file 2527, folio 726
Aug. 19, 1705 ’t Jagtje de Schaapherder komt van Samarangh met schrijvens van de heer veltoverste Harman de Wilde file 2527, folio 731
Aug. 20, 1705 Gemeen en secreet schrijvens deser regeringe naar Samarang aan den heere De Wilde afgevaardigt file 2527, folio 738
Aug. 22, 1705 Per vissersvaartuygh van Samarangh een brievken van den heer De Wilde ontfangen file 2527, folio 740