Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Rhee, Thomas van. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 26, 1680 Mitsgaders van den oppercoopman Thomas van Rhee tot Tutucorijn file 2487, folio 1064
March 12, 1692 Waerbij blijkt dat Sijn Edele het gouvernement van Ceylon aan de heer Thomas van Rhee in rust en vrede getransporteert file 2508, folio 186
March 12, 1692 Tijdinge[412] van het overlijden van de heer commissaris Hendrik Adriaen van Rheede file 2508, folio 187
July 28, 1695 Met een missive aan den gouverneur Thomas van Rhee en raet tot Colombo file 2514, folio 505
Sept. 6, 1695 Den raed extraordinair Thomas van Rhee van ’t Ceylonse gouvernement ontslagen file 2514, folio 593
May 23, 1696 Item missive aan de heer raad extraordinaris en gouverneur Thomas van Rhee ende den raad tot Colombo file 2515, folio 387
July 4, 1696 Met brieven deser regeringe aan de Hr. raad extraordinaris Thomas van Rhee benevens den raad tot Colombo file 2516, folio 509
July 19, 1696 Medevoerende twee brieven van dese regeringe d’eene aan de heer raad extraordinaris en gouverneur Thomas van Rhee benevens den raad tot Colombo en de andere aan den commandeur Paulus Huntum en den raad de schepen van oorloge onder hem bescheyden file 2516, folio 554-555
Nov. 8, 1696 De fluyt Oosthuysen van Ceylon met brieven van d’Heer raad extraordinarys Thomas van Rhee benevens den raad tot Colombo en van den commandeur Huntum file 2516, folio 891
March 29, 1697 ’t Schip Beyeren comt van Ceylon met de heer raad extraordinaris Thomas van Rhee file 2517, folio 253
April 9, 1697 Den raad extraordinaris van India en gewesen gouverneur van Ceylon Thomas van Rhee, presteert den eed en neemt sessie in rade van India file 2517, folio 272-273
Sept. 11, 1698 Tot commissarissen over de menagie van de E. Compagnie gecommitteerd de heeren raden extraordinaris Emanuel Bornezee en Thomas van Rhee file 2518, folio 522
Sept. 25, 1699 Door de heeren Emanuel Bornezee en Thomas van Rhee overgegeven een rapport wegens hunne commissie over de menagie file 2519, folio 620
March 31, 1701 De heer Thomas van Rhee overleden file 2521, folio 147
April 1, 1701 Begraffenis en lijkstatie van de heer raed extra-ordinaris van India Thomas van Rhee file 2521, folio 155-158
March 21, 1731 Den capitein Jan Minut gaat als hoofd over de militie en den onderkoopman Thomas van Rhee als seceretaris van de commissie file 2565, folio 234-235