Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
July 28, 1676 Resolutiën om d’Ed. mayoor Christiaen Poleman nae de Oostcust van Java te laten gaan file 2480, folio 263
May 17, 1678 d’Ed. mayor Christiaen Poleman en landdrost Laurens Pit deselve tegemoet te senden file 2482, folio 336
May 18, 1678 d’Ed. mayor Christiaen Poleman en drossaert Laurens Pit weder terug van boven file 2482, folio 338
Sept. 28, 1678 d’Hr. majoor Christiaen Poleman en de fabrycq Adriaen de Leeuw vertrecken na de Maronde en Bacassy om de fortjes te visiteren en een ronde te doen file 2483, folio 824
Nov. 19, 1678 d’Ed. heer mayoor Christiaen Poleman in Sijn Edelens stede bij opcomste off afsterven mede te laten derwaarts gaan file 2483, folio 1064-1065
Nov. 22, 1678 Resolutie door d’Hr. mayoor Christiaan Poleman in Rade van India overgelevert nopens de electie van sijn Edeles persoon tot veltheer over de oorlogsexpeditie file 2483, folio 1086
May 6, 1679 Schrijven oock van d’Hr. mayor Christiaen Poleman en raet uyt Sourabaya per den Hazenbergh file 2484, folio 272
May 7, 1679 Per burger chialoup schrijven van d’Hr. mayoor Christiaen Poleman en raet uyt Sourabaya file 2484, folio 279
May 18, 1679 Per borger vaertuygh schrijven van den mayoor Christiaen Poleman en van d’Ed. Cornelis Bartelsz Marchier uyt Japara file 2484, folio 316-317
May 19, 1679 Item aen den mayoor Christiaen Poleman en raet tot Sourabaya file 2484, folio 329-332
May 20, 1679 Den Conink Palacca en d’Ed. mayoor Christiaen Poleman na de rheede om een schip tot Zijn Hoogheyts transport uyt te kiesen file 2484, folio 335
June 4, 1679 Soomede van de missive aen d’Hr. mayoor Christiaen Poleman en raet file 2484, folio 383-385
June 23, 1679 d’Hr. mayoor Christiaen Poleman tot verblijf te animeren file 2484, folio 439
June 27, 1679 De chialoup de Orangieboom na Sourabaya met schrijven aan d’Hr. mayoor Christiaen Poleman en raet file 2484, folio 443-446
July 16, 1679 Missive aen d’Hr. mayor Christiaen Poleman file 2484, folio 512-518
July 21, 1679 Missive van d’Hr. mayoor Christiaen Poleman en raet uyt Soka file 2484, folio 535
Aug. 12, 1679 d’Hr. mayoor Christiaen Poleman overleden file 2485, folio 592-593
Aug. 12, 1679 d’Hr. mayoor Christiaen Poleman deser wereld overleden hebbende den opperkoopman Jeremias van Vliet bij besloten acte tot sijn successeur verklaert file 2485, folio 594-595
Aug. 12, 1679 Vier vaendels van d’Hr. mayoor Christiaen Poleman zaliger op Java’s Oostcust van de Macassaren verovert binnen het Casteel gebragt en op de punt de Diamant ten thoon gestelt file 2485, folio 597