Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Pit, Laurens. We found 63 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 3, 1659 Brengt brieven van heer gouverneur Laurens Pit van Palleacatta als van de directeurs van Suratta en Bengalen file 2460, folio 312-313
Feb. 17, 1661 Chormandelse “missive van den gouverneur Laurens Pit en Raed tot Pallaecatta” file 2461, folio 77-78
Feb. 17, 1661 De Nabab Mosenchan’s schrijft aen den gouverneur Laurens Pit file 2461, folio 82
April 10, 1665 [Laurens Pit tot kerckmeester van de Maleytse kerck] file 2466, folio 173
April 6, 1666 d’Heeren Laurens Pit en van den Broeck te committeeren om de Indische munt nae de reduxtie van den rdx op haere valuatie te brengen[8]] file 2469, folio 84
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
Sept. 17, 1666 [Laurens Pit te committeren om de erffgenamen van Moondas Naan een rappport te doen] file 2469, folio 276
Nov. 12, 1676 Juffrouw Laurens Pit overleden en begraven file 2480, folio 431
April 12, 1678 En d’Heeren Laurens Pit, Pieter Anthony Overwater, Pieter van Hoorn en Anthonio Paviljoen bedanct en door d’Hr. gouverneur generaal gedemitteert file 2482, folio 209
May 17, 1678 d’Ed. mayor Christiaen Poleman en landdrost Laurens Pit deselve tegemoet te senden file 2482, folio 336
May 18, 1678 d’Ed. mayor Christiaen Poleman en drossaert Laurens Pit weder terug van boven file 2482, folio 338
June 15, 1678 d’Hr. oudt Ordinair Raat Laurens Pit neemt sijn afscheyt van Zijn Edele heer gouverneur generaal en vertrecken uyt het Casteel nae de stad file 2482, folio 463
June 29, 1680 De fluyt de Geele Beer na Sumatra’s westcust met schrijven aen d’Ed. commissaris Laurens Pit en den commandeur Melchior Hurt file 2487, folio 875
Nov. 1, 1680 En daermede den commandeur Melchior Hurt door den commissaris Laurens Pit etc opgesonden file 2487, folio 1358
Nov. 1, 1680 Nader contract door d’Ed. Laurens Pit met de algemeene hooftregenten en bontgenoten ter westcust van Sumatra gemaeckt file 2487, folio 1363-1366
March 11, 1681 Den voorslagh van den heer commissaris Laurens Pit aengaende het possideren van den bovenlandse goutmijnen op de Westcust tot Zijn Edelheyts teruggecompste alhier uytgestelt file 2488, folio 316
March 11, 1681 Den oppercoopman Jan van Leene bij vertreck van d’Hr. commissaris Laurens Pit het commandement op de Westcust bij provisie te laten bestieren file 2488, folio 319-320
July 9, 1681 De berghhopman Benjamin Olits vooreerst hier te laten verblijven tot beter dispositie en de teruggecomste van den commissaris Laurens Pit file 2489, folio 826
July 24, 1682 Nader bericht van d’Hr. Laurens Pit raakende de beschuldiging van den heer coopman Reynier Fuys file 2493, folio 1508
May 21, 1683 Resolutie wegens Sumatras Westcust en de overgeleverde nadere consideratiën van den commissaris Laurens Pit raakende de schult van Intie Pouty, Intie Catib, en Panglima Radja file 2495, folio 505