Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Ketting, Pieter. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 2, 1661 [Jacob de Cauter en Pieter Ketting tot den handel op de westcust te zenden] file 2461, folio 437
Sept. 5, 1692 Gecommitteerdens gestelt om de opgebragte reecq. van ’s heeren geregtigheyt door den secretaris Pieter Ketting tegens de protocollen te confronteren file 2509, folio 622
Sept. 23, 1692 Ingecomen rapport van de gecommitteerdens gestelt tot het confronteren der verantwoorde ’s heeren geregtigheyt door den secretaris Pieter Ketting tegens de protocollen file 2509, folio 657
Feb. 19, 1694 d’Edele Pieter Ketting secretaris van schepenen weder in sijne plaatse vercoren file 2512, folio 120
Nov. 4, 1695 De E. Pieter Ketting aengestelt tot commissaris en directeur over Souratta file 2514, folio 680
Nov. 15, 1695 Bij overlijden van den commissaris en directeur Pieter Ketting ’t gesag aldaer tot nader ordre door den opperkoopman en seconde Joan Scholten te laten waernemen file 2514, folio 693-694
April 19, 1696 En onder desselfs convoy den E. Pieter Ketting sijne reyse na Souratta soude voortsetten file 2515, folio 300
July 8, 1696 Den commissaris en directeur Pieter Ketting met de vloot van den commandeur Huntum van Ceylon nae Souratta vertrocken maeckt voor Goa de nevenstaande verdeeling van de schepen onder gemelten Huntum en den schipper Bruyn Jansz. bescheyden file 2516, folio 517
July 4, 1697 Depescheren een briefje aan den commissaris en directeur Pieter Ketting benevens den raad in Souratta per het Engels scheepje William en Maria file 2517, folio 509-510
July 13, 1697 Medenemende een gemeene en een secrete missive aan de bediende aldaer; item een missive aan den commissaris en directeur Pieter Ketting benevens den raed in Souratte file 2517, folio 523-524
March 7, 1698 Instantie van den commissaris en directeur Pieter Ketting en sijn verlossinge van daar file 2518, folio 149
June 24, 1698 ’t Schip Dregterland arriveerd uyt Souratta met een duplicaat missive van den commissaris en directeur Pieter Ketting en den raad file 2518, folio 392
July 4, 1698 De fluyt Ittershem uyt Souratta met gemeen en secreet schrijvens van den commissaris en directeur Pieter Ketting en den raad file 2518, folio 427
Aug. 30, 1698 De fluyt Voorschoten na Souratta met de nevenstaande twee brieven aan den directeur Pieter Ketting en den raad file 2518, folio 509
Sept. 13, 1698 Met een gelijbriefje aan den directeur Pieter Ketting en den raad aldaar file 2518, folio 528
Sept. 24, 1698 Met een missive van den directeur Pieter Ketting en den raad file 2518, folio 551
Dec. 22, 1699 En ’t bestier der directie door den directeur Pieter Ketting mits sijne continuele indispositie den raed opgedragen file 2519, folio 895-896