Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Comans, Dirk. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 28, 1685 Den coopman Dirk Comans tot seconde persoon van Malacca aengestelt file 2499, folio 858
Feb. 9, 1692 Een briefje[367] van den gesaghebber Dirk Comans en raat nevens 10 stux gestempelde en aldaer ingewisselde ducatons met gemelte jaght ontfangen file 2508, folio 83
March 24, 1692 ‘Per Inlands vaartuygh briefje[20] van den gesaghebber Dirk Comans en raad van Malacca’ file 2508, folio 254
March 11, 1698 Tot gouverneur en directeur van Chormandel aangesteld den boekhouder generaal Dirk Comans file 2518, folio 186
May 17, 1698 Afscheydmaal van den g’eligeerd gouverneur van Cormandel Dirk Comans file 2518, folio 300
May 20, 1698 Voorstellinge van de heer Dirk Comans als gouverneur en directeur over Chormandel te deser rheede file 2518, folio 307-308
May 23, 1698 Vertrek van ’t schip Reygersdaal en ’t jagt Wijk op Zee nae Cormandel met den g’eligeerd gouverneur Dirk Comans file 2518, folio 310
Aug. 20, 1698 Medenemende een gemene en een aparte missive aan de heeren Laurens Pit en Dirk Comans nevens den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 499
Oct. 17, 1698 Den gouverneur Dirk Comans behouden op Cormandel verscheenen file 2518, folio 595
Nov. 29, 1698 Het jagtje de Schaapherder komt van Cormandel met een missive van de heeren Laurens Pit en Dirk Comans nevens den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 695
July 7, 1699 ’t Jagt Pampus vertreckt nae Chormandel met een missive aan den gouverneur Dirk Comans en den raed tot Nagapatnam file 2519, folio 456
Dec. 2, 1699 Teneur der aparte brieven van den gouverneur Dirk Comans en fiscael Simonsz. mitsgaders de Souratse gemene missive file 2519, folio 853-854
Aug. 16, 1701 Arrivement van ’t schip Westhoven van Cormandel met een missive van ’t opperhooft en raed tot Masulipatnam en een ditto van den gouverneur Dirk Comans en raed file 2521, folio 399
Nov. 19, 1701 Alwaer vanwegen den gouverneur Dirk Comans verwelkomt file 2521, folio 571
Nov. 19, 1701 Voornemen van den gouverneur Dirk Comans om het aenstaende jaer de visite weder te hervatten file 2521, folio 573
Oct. 26, 1705 Gelijkmede de heeren Dirk Comans, Bernard Phoonsen, en Hendrik Bekker wanneer dezelve van Cormandel hier aankomen file 2527, folio 941
Dec. 8, 1705 Meldende dat Zijn Edele op den 8e october per de scheepen de Lek, Dregterland en zijn onderhebbende bodems in geselschap van de heeren extraordinairis raden Bernard Phoonsen en Dirk Comans van daar was in zee gestooken file 2527, folio 1053
June 16, 1706 De Hr. Dirk Comans werd om redenen door d’heeren in ’t patria van den dienst der E. Compagnie ontslagen file 2528, folio 286
Feb. 3, 1708 Overlijden van den heer Dirk Comans file 2532, folio 43
Feb. 4, 1708 Lijkstatie van den oud extraordinaries raad Dirk Comans file 2532, folio 44-48