Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
We found 117390 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 31, 1807 Mitsgaders de gedoopten file 2622, folio 248-249
Dec. 31, 1807 Lijsten van de aangekomen en vertrokken handelsvaartuygen geïnsereerd file 2622, folio 247
Dec. 31, 1807 Getal der begraavene lijken file 2622, folio 247
Dec. 31, 1807 Alsmeede de aangegaane huwelijken file 2622, folio 247
Dec. 30, 1807 Verpachting der Jacatrasche domainen file 2622, folio 246
Dec. 31, 1807 Lijst van de secretaris van de Bataviasche Ommelanden file 2622, folio 246
Dec. 24, 1807 Apart schrijvens van Java ontvangen file 2622, folio 243
Dec. 25, 1807 Aparte briev van Java aangebragt file 2622, folio 243
Dec. 22, 1807 Ontvangen missive van Java file 2622, folio 242
Dec. 22, 1807 Na de middag extra-ordinaire vergadering bij Hunne Hoog Edelhedens file 2622, folio 242
Dec. 23, 1807 Versonden schrijvens naar Java file 2622, folio 242
Dec. 18, 1807 Schrijvens van Samarang ontvangen file 2622, folio 240
Dec. 15, 1807 Een origineele gemeene missive van Java ontvangen file 2622, folio 239
Dec. 16, 1807 Onderscheiden missives naar Java verzonden file 2622, folio 239
Dec. 16, 1807 Apart schrijvens daarentegen van daar ontvangen file 2622, folio 239-240
Dec. 12, 1807 Van Maniljes arriveerd het Deensch schip Moederland Ditwen file 2622, folio 237
Dec. 11, 1807 Plechtige receptie bij de Hooge Regeering van de nieuw verkooren President van de Hooge Raad van Justitie, H.R. Maurisse file 2622, folio 236
Dec. 11, 1807 De eed voor dat ampt moet in dat eigen collegie worden afgelegd file 2622, folio 236
Dec. 11, 1807 Drie missives van Java ontvangen file 2622, folio 236
Dec. 9, 1807 Gemeen en apart schrijvens in origineele en in duplicaat naar Java verzonden file 2622, folio 235