Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 16, 1721 Den fiscaal vertrekt na en komt van het monsteren der gedepescheerde scheepen ook weder terugh file 2552, folio 18
Feb. 6, 1721 De gesanten van den koning van Banjermassing vertrekken na huys weder met een brief file 2552, folio 97
April 1, 1721 Den fiscaal vertrekt en komt van het monsteren van gemelte theeschip weder terug file 2552, folio 202
April 4, 1721 d’Engelse brigantijn Recovery komt om nevenstaande reedenen van Banjermassing hier weder ter rheede file 2552, folio 207
May 7, 1721 ’t Schip Cats retourneerd weder van Rembang met een briefje en een lading hout file 2552, folio 284
Aug. 18, 1721 ’t Schip Risdam komt weder met een Rembangse houtlading van Samarang file 2553, folio 526
Jan. 29, 1722 De gesanten van den Bantamsen sultan keren weder naar huys met schrijvens aan de compagnies bediendens en den sulthan file 2554, folio 79
Feb. 11, 1723 Het schip Kockenge en de chialoup de Lijnbaan op het riff van ’t boontjes eyland vastgeraakt de laatsten daarop verongeluckt en de eerste daar weder van affgedraayt file 2555, folio 61
June 30, 1723 Tot Pondecherye waren de pagten, bevoorens affgeschaft, weder opgebragt en de gagies der bediendens verminderd file 2555, folio 231
June 4, 1755 En den vaandrig Matthijs Elling neemt weder een briefje na derwaarts mede file 2585, folio 75
Oct. 15, 1755 En met een inlands vaartuyg weder een derwaarts gesonden file 2585, folio 148
Oct. 22, 1755 Met een burgervaartuyg schrijvens naar Cheribon afgesonden met last om den uytvoer van rijst weder open te stellen file 2585, folio 152
Nov. 7, 1755 En na de overgaaf der brieven van hunnen vorst en kroonprins weder in statie gereverteert file 2585, folio 161
Jan. 11, 1757 Den voor eenige dagen alhier aangekomene heer Raad Extra-ordinaris en Java’s Gouverneur Nicolaas Hartingh vertrekt weder na derwaarts file 2587, folio 6
March 15, 1758 De sendelingen van Banjar vertrekken weder naer hun land file 2588, folio 39
June 18, 1758 Met tijding dat de Amedabath weder aen de Marhattas was overgegaan file 2588, folio 120-121
Oct. 2, 1758 Den van Bantam overgekomene commandeur en fiscaal vertrekken weder na derwaarts file 2588, folio 171
Oct. 11, 1758 De sendelingen van den Palembangsen vorst vertrekken weder na hun land file 2588, folio 199
Dec. 22, 1758 De gesanten van den nieuwen Koning van Bima vertrekken weder naer hun land file 2588, folio 233
July 4, 1760 De papieren van de Kaaskoper van een verloren reis terugkomende weder ontfangen file 2590, folio 58