Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 17, 1682 Den Pangeran Pougar en sijn broeder Aria Panalour verschijnen voor de Sousouhounang en werden gepardonneerd file 2492, folio 824
April 17, 1682 Doende Pougar afstant van den titul van Sousouhounang Ingalaga file 2492, folio 824
April 17, 1682 Den Sousouhounang neemt het bestier sijner rijcx ter herte file 2492, folio 824
April 17, 1682 Geen naamwaardige vijanden op dit eylant aan die oostkant meer overig als de Balambangers file 2492, folio 824
April 17, 1682 d’Hr. Cornelis Speelman als gouverneur generaal tot Carta Soura en tot Japara geauthoriseert file 2492, folio 825
April 17, 1682 Translaat nader verclaringe door de Engelse vrunden aan Haar Edelens overgelevert file 2492, folio 825-826
April 17, 1682 De besmetten chirurgijn Pieter van Campen na het vaderlant verlost file 2492, folio 827
April 17, 1682 En inwijlen tot opperchirurgijn van ’t lazarushuys aangestelt file 2492, folio 827
April 17, 1682 De borgers Meyndert Ludolfsen en Jacob Jorisz Groenewegen van de oncosten over het doorbreecken van Moolenvliets dijck gereleveert voor het iserwerk tot 2 saagmolen file 2492, folio 827
April 16, 1682 Verschijninge van de Engelse Mr. Charles Sweeting en George Steylman in vergadering file 2492, folio 812
April 16, 1682 Hun mondeling bericht en versoeck file 2492, folio 812-813
April 16, 1682 Hetwelck in geschrift sal stellen file 2492, folio 813
April 16, 1682 Eenen Pieter Perera uyt de ketting gelargeert file 2492, folio 813-814
April 16, 1682 Notitie eeniger fatsoenlijcke besmette persoonen met lazerie die sig van de menschen moeten afgesonderen of in het lazarushuys gaan file 2492, folio 814
April 16, 1682 Het jagtie de Brack van de Compagnie voor een tijt aangenomen te gebruycken file 2492, folio 814
April 15, 1682 Het Engelsch schip Formosa van Bantam met eenige dier vrunden file 2492, folio 809-810
April 15, 1682 Translaat briefje van den Engelse raad aldaar aan Haar Edelens file 2492, folio 810-811
April 15, 1682 Resolutie daarover file 2492, folio 811
April 15, 1682 Item wegens het afsenden van meerder militie na Bantam file 2492, folio 811-812
April 14, 1682 Gehouden en danck- en bedendag over de victorie en het innemen van Bantam bevogten file 2492, folio 804-805