Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 28, 1756 Sijne verbittering op de E. Compagie file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Brandstigting en moorderijen file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Onveiligmaking van de Straat Malacca door evengemelte rover file 2586, folio 218
Oct. 28, 1756 Insluyting van de stad Malacca file 2586, folio 218
Oct. 28, 1756 Moorderijen in de voorsteden file 2586, folio 218
Oct. 28, 1756 Het lazarushuys en verscheyde andere in de assche gelegt file 2586, folio 218
Oct. 30, 1756 Sijn Excellentie gaat na boord ter aanstelling van een commandeur over de retourvloot file 2586, folio 218
Oct. 30, 1756 Vergeselschapt nevens den heer Joan Andries Baron van Hohendorff nevens desselfs gemalinne file 2586, folio 218
Oct. 30, 1756 En den tweeden secretaris deser regeering file 2586, folio 218
Oct. 30, 1756 Met nog eenige heeren en dames uyt d’eerste gequalificeerdens file 2586, folio 218-219
Oct. 30, 1756 Otto Fruydenfeld aangestelt tot retourneerende commandeur over de vloot file 2586, folio 219
Oct. 30, 1756 Depeche van evengemelte vloot file 2586, folio 219
Oct. 30, 1756 Overhandiging van de gewoone instructiën file 2586, folio 219
Oct. 30, 1756 Ordre bij malkander te blijven tot aan de Caab, weer en wind sulx toelatende file 2586, folio 219
Oct. 30, 1756 Sijn Excellentie met desselfs geselschap begeeft sig in het jagt en steevend na het eyland Onrust om sig aldaar twee à drie dagen te verlustigen file 2586, folio 219
Oct. 30, 1756 De retourvloot gaat onder seyl na Nederlands havenen file 2586, folio 219-220
Oct. 30, 1756 De voor Nederland en de Caab in gereedheid gebragte papieren met een expres vaartuyg na voormelte retourscheepen afgesonden, item mede de origineele brieven gerigt aen de Agtbare heeren bewindhebberen der respective kameren file 2586, folio 220
Oct. 30, 1756 Item een dito aan den gouverneur en raad aan Cabo de Goede Hoop file 2586, folio 220-221
Nov. 1, 1756 Arrivement van het schip de Geregtigheid van Palembang met schrijvens file 2586, folio 221
Nov. 1, 1756 Een dito per een particuliere vaartuyg van ’t opperhoofd en raad aldaar file 2586, folio 221