Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 21, 1756 Met den Chinees Que Liamko schrijvens na ’t Samarangs ministerium versonden file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Per de pantsjallang de Aurora versonden facture cognossement en de geschenken voor de princen van Cheribon gerigt aen den resident aldaar file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Depeche van de scheepen Lapienenburg en Vlissingen na Souratta met duplo gemeen en secreet schrijvens aan den directeur en raad aldaar file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Alsmede per eerstgemelte bodem afgegaan origineel schrijvens van het Mallabaars ministerium file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Een missive van den Bantams commandeur Van Ossenberg file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Een dito van den Toelang Bauwangs resident Krijn Laven file 2586, folio 212
Oct. 21, 1756 Een dito van de overheeden van het in Straat Sunda gearriveerde uytkomend Amsterdams kamerschip de Vrouwe Rebecca Jacoba file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Den burger Hemert Rijkhuysen vertrekt na Macassar ter bestelling medenemende een missive aen den gouverneur en raad aldaar file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Ontheffing van 8 rds per legger arrack voor de versenders van dien na derwaards file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Sorge te dragen dat den pagter sodanige versenders daarin [niet] hinderlijk sal sijn file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Recommandatie om de vaert van daar na Timor en de Suyd eylanden gesloten te doen blijven file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Ontfangen vaderlandse en Caabse papieren per het Amsterdamse kamerschip de Vrouwe Rebecca Jacoba file 2586, folio 214
Oct. 22, 1756 En per het schip Stralen ontfangen duplicaat Caabse missive file 2586, folio 214
Oct. 23, 1756 Arrivement van ’t schip de Vrouwe Rebecca Jacoba file 2586, folio 214
Oct. 23, 1756 Korte sterkte van dien bodem file 2586, folio 214
Oct. 24, 1756 De Drie Heuvelen over Malacca na Bengalen met schrijvens aan beyde ministeriums file 2586, folio 215
Oct. 25, 1756 Eenige Macassaarse slaven aangebragt ten dienste van het ambagsquartier per den Inlander Intje Soeboe met schrijvens van de ministers aldaar, dienende ten geleyde van een gesloten pacquet komende van Banda file 2586, folio 215
Oct. 25, 1756 Per evengemelte Inlander ontfangen een origineele missive van de ministers te Banda file 2586, folio 215
Oct. 26, 1756 Biljet wegens de uytvoer van rijst[8] file 2586, folio 215-216
Oct. 27, 1756 Een missive versonden na Malacca per het schip Meervliet aan den gouverneur en raad aldaar file 2586, folio 217