Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 11, 1659 Zijnde geladen met koopmanschappen, voornamentlijck provisiën voor dat gouvernement, item een brief aen d’heer gouverenur en den Raat aldaar file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 De twee jongste vaderlantse retourbodems aff te vaerdigen op den 14e deser maent file 2460, folio 15
Jan. 12, 1659 De aenwesende expresse affgesondenen van den gouverneur van Japara en Patty krijgen affscheyt file 2460, folio 15
Jan. 13, 1659 De twee jongste bodems gedestineert na patria halen hare provisiën aen boort file 2460, folio 16
Jan. 13, 1659 Haer Edelens lesen en tekenen de jongste particuliere missiven aen de respective cameren file 2460, folio 16
Jan. 14, 1659 d’Hr. gouverneur geeft de foy maeltijt van de vertreckene vrunden na het patria file 2460, folio 16
Jan. 14, 1659 Haer Edelens tekenen en despacheren de papieren voor het vaderlant file 2460, folio 16
Jan. 15, 1659 d’Hr. Raet Pieter Sterthemius vertreckt nae ’t jacht Naerden alwaer den coopman van Twist als commandeur voorstelt file 2460, folio 16
Jan. 15, 1659 Item gelast binnendoor te seylen file 2460, folio 16
Jan. 15, 1659 Met belofte van twee maanden gagie aen yder persoon file 2460, folio 17
Jan. 15, 1659 Na gedane authorisatie en overleveringe der generale papieren keert d’heer Sterthemius weder na lant file 2460, folio 17
Jan. 15, 1659 En de jachten lichten anker en gaen onder seyl file 2460, folio 17
Jan. 15, 1659 Het jacht Domburch met d’heer fiscael om de visite te doen file 2460, folio 17
Jan. 15, 1659 En ’t jacht Bloemendael om de thuysvaerders tot buyten de Princen eylanden te convoyeren file 2460, folio 17
Jan. 16, 1659 De twee op gisteren vertrocken schepen werden in ’t verre gezicht van Batavia noch gesien file 2460, folio 17
Jan. 16, 1659 d’Hr. balliu raporteert hoe een slaeff van schipper Bol een slavinne van denselven Bol hadde gedood en daernaer in hechte gestelt was file 2460, folio 17
Jan. 17, 1659 Het jacht Koukercken seylt naer Bantams besettingh, neemt brieven van den commandeur ende d’Engelsen agent mede file 2460, folio 18
Jan. 17, 1659 d’Heer fiscael ende gecommitteerde met het jacht Domburch komen weder van gedane monsteringe der twee patriase schepen file 2460, folio 18
Jan. 17, 1659 Bij gedaene monsteringe op Naerden en Erasmus is bevonden deselve met 248 sielen gemant te zijn file 2460, folio 18
Jan. 17, 1659 Een vaertuygh van Pacalongen brengt een brief mede aan d’Hr. Generael file 2460, folio 18