Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 21, 1659 Den Achilles seylt van Batavia over Malacca naer Ceylon file 2460, folio 362
Oct. 21, 1659 Het jacht Sluys van hier naer Malacca om van daer over de cust van India gebruyckt te werden file 2460, folio 363
Oct. 21, 1659 Neemt brieven voor de gouverneur van de Cust ende Malacca als de Bengaelse directeur mede file 2460, folio 363
Oct. 21, 1659 d’Hr. Sterthemius als commandeur over de retourvloot gecoren file 2460, folio 363
Oct. 21, 1659 Vernieuwinge van de annuele placcaaten te doen[10] file 2460, folio 363
Oct. 21, 1659 En sijn d’Heeren Steur en Sterthemius gecommitteert om de pretensiën te horen van degene die eenige op de Compagnies vermeenen te hebben file 2460, folio 364
Oct. 21, 1659 Den gewesen onder schipper Paulus Dircksz toegestaen naer het patria te keren file 2460, folio 364
Oct. 22, 1659 Comt per inlants vaertuyg een brieff van ’s Compagnies resident van Bantam file 2460, folio 364
Oct. 22, 1659 Desselfs sommier verhael file 2460, folio 364-366
Oct. 22, 1659 ’t Hoff van Zeelant aengelegt voor Banda file 2460, folio 366
Oct. 26, 1659 ’t Wapen van Hollant en Dordrecht voor Malacca file 2460, folio 366
Oct. 26, 1659 En desselfs carga file 2460, folio 366
Oct. 26, 1659 Nevens een brieff en andere bijlagen aen haer Edelens file 2460, folio 366
Oct. 26, 1659 36 stucx lijffeygenen vanmiddach wechgelopen van hare meesters werden vervolght file 2460, folio 366-367
Oct. 28, 1659 Symon van der Stel toegestaen naer het patria te vertrecken file 2460, folio 367
Oct. 28, 1659 Den coopman Nonnemans toegestaen sijn soontie na ’t patria te mogen senden file 2460, folio 367
Oct. 29, 1659 Haer Edelens becomen van Bantam een brieff van haren, als een der Engelse resident file 2460, folio 367
Oct. 29, 1659 Sommier inhouden van ’t briefkhen van ’s Compagnies resident file 2460, folio 368
Oct. 29, 1659 Translaet des briefs door de Engelse agent op Bantam aen haer Edelens geschreven file 2460, folio 368-370
Oct. 29, 1659 Translaet van het protest der Engelse op Jamby aen ’s Compagnies hooft aldaer gedaen file 2460, folio 370-372