Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 19, 1725 Aangebragte peper per Bellevliet van Palembang file 2558, folio 130
Feb. 19, 1725 Insertie der 3 ontfangene brieven van de Jambyse princen, den gedetrooneerde koning en van Radeen Demang met Pangerang Nata Agama file 2558, folio 131-141
Feb. 21, 1725 Briefje met een kasje monstersteenen van Soccawajana per soldaat file 2558, folio 141
Feb. 21, 1725 Bevindingen van den soldaat Petrus Jansz. van Zaanen omtrent het mineerwerk en sijn versoek om van daar hier in persoon verslag te koomen doen file 2558, folio 141
Feb. 21, 1725 Den ijver der bergwerkers scheen door sijn toedoen eenigsints verkoeld file 2558, folio 141
Feb. 21, 1725 Den bergwerker Jan Pieter Bruno had men provisioneel tot corporaal aangesteld file 2558, folio 141
Feb. 22, 1725 Briefje van Bantam per koonings afgesanten file 2558, folio 142
Feb. 22, 1725 Tot notificatie van den ophalinge van den gesaghebber en overgave aan hem van ’s konings brief voor deese regeering file 2558, folio 142
Feb. 22, 1725 Welke met een geschenk van 10 bharen witte peper soude werden besteld file 2558, folio 142
Feb. 22, 1725 Versoek des zulthans om bij benodigheit geld van den gesaghebber te moogen leenen file 2558, folio 142
Feb. 22, 1725 Item om 100 lasten rijs file 2558, folio 142
Feb. 22, 1725 De chialoup Langerack brengt tijding uyt de Straat dat de retourscheepen al genadert waren omtrent het eyland Dwars in den Weg file 2558, folio 142
Feb. 23, 1725 Het schip het Stadhuys van Delft, van Delft met de nevenstaande papieren en 130 coppen file 2558, folio 142-144
Feb. 23, 1725 Lading van dien bodem file 2558, folio 144
Feb. 24, 1725 Den brief van den Bantamsen koning met de gewone statie ingehaald file 2558, folio 144
Feb. 24, 1725 En hiernevens g’insereert. file 2558, folio 144-147
Feb. 25, 1725 Het Portugees schip Jesus Maria Joseph Sacra Familia uyt Manilhas file 2558, folio 147
Feb. 26, 1725 Vertrek van de brigantijn Tsinapatnam uyt dese rheede file 2558, folio 147
Feb. 27, 1725 Een origineele met diverse copia brieven per inlanders van Palembang ten geleyde van 3500 stux cadjang matten file 2558, folio 148
Feb. 27, 1725 Een communicatie dat Sulthan Ratoes broeder weeder was gevlugt van Tapoes file 2558, folio 148