Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 4, 1659 Comen de Jambyse mediateuren nevens gesanten van Bantam hier in de rivier file 2460, folio 225
July 4, 1659 En door den ontfanger Joan Croon in haer Edelens name begroet file 2460, folio 225-226
July 4, 1659 De gesanten van Bantam ten bijwesen van den Jambyse mediateuren, als d’Aetchinse gesanten op morgen onder de gewoone eere tekenen binnen te laten comen file 2460, folio 226
July 4, 1659 d’Edelen Adriaen Roothaes het commando der Goase vloot gedefereert file 2460, folio 226
July 4, 1659 Item een prijs rinck met 20 diamantjes vereert file 2460, folio 226
July 4, 1659 Twee commissarissen van den Compagnie nae Aetchin te senden file 2460, folio 226
July 4, 1659 Het jacht Weesp over Malacca, Aechin, Masulipatnam ende Bengalen na Persia te seylen file 2460, folio 227
July 4, 1659 Den directeur van Bengalen 160 off 180 guldens sonder off met verband toegelegt file 2460, folio 227
July 5, 1659 De gesanten van Bantam nevens de Jambyse mediateuren en de gesanten van Aetchin comen ter audiëntie tot beslechtinge der verschillen tusschen Bantam en d’Edele Compagnie file 2460, folio 227
July 5, 1659 En wert de vrede tusschen d’Edele Compagnie en die van Bantam gesloten file 2460, folio 228
July 6, 1659 Het jacht Hogelande uyt het patria file 2460, folio 228
July 6, 1659 Inhout des brieffs daermede van den Cabo aen haer Edele gecomen file 2460, folio 228-229
July 7, 1659 Een Chinese jonck van Japara brengt een brieff van Evert Michielsen mede file 2460, folio 229
July 7, 1659 Desselfs inhoude file 2460, folio 229-230
July 8, 1659 Het jacht de Griffioen en de fluyten de Mees en Loenen naer Bengalen file 2460, folio 231
July 8, 1659 Het schip Aernhem uyt het patria file 2460, folio 231
July 9, 1659 De soldaten van het schip Aernhem comen aen landt file 2460, folio 231
July 10, 1659 De vrede articulen tussen Batavia en Bantam op morgen te tekenen file 2460, folio 232
July 10, 1659 Ende nevens de Bantamse gesanten, d’Ed. mayoor van der Laen en Symonsz. als gecommitteerdens, om deselve voor den Sultan mede te laten tekenen, te laten gaen file 2460, folio 232
July 11, 1659 De Jambyse mediateuren en de gesanten van Bantam als de gesanten van Aetchin comen in vergadering van India file 2460, folio 232-233