Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 18, 1706 Met schrijven voo die plaetse en Tagal file 2528, folio 292-293
June 18, 1706 Lading van opgemelte schepen file 2528, folio 293
June 18, 1706 ’t Galjoot de Mercurius met een briefje na Malacca gedepecheert file 2528, folio 293
June 18, 1706 Ten eynde om van daer na de rivier van Johor voort te zeylen en aldaer ’t schip de Zion af te wagten file 2528, folio 293-294
June 18, 1706 Een brief na Bantam voortgeschikt file 2528, folio 294
June 18, 1706 De goederen toebehorende aen de Moorse coopluyden sijn verstaen voor een gedeelte na ’t vaderland te senden file 2528, folio 294
June 18, 1706 En de expeditie tegens Pangeran Depatty en den moordenaar Sourapatty op Java’s Oostcust hoe eer hoe liever te laten voortgaen file 2528, folio 294
June 18, 1706 Mitsgaders tot het overvaren der militairen te gebruyken de schepen de Liefde, Brandenburg, Schoondijck, den IJsselt, Bekesteyn, de Hartloop, den Blauwenberg en Feydressan file 2528, folio 295
June 18, 1706 En eyndelijk goedgevonden den ondercoopman Jacques Vonk aen weesmeesteren te leenen tot het waernemen van de eerste clercqsdienst file 2528, folio 295
June 19, 1706 De boot de Sterre vertrekt al weder na de Straet file 2528, folio 295
June 20, 1706 En comt terugge met de papieren per de Gent van Persia over Mallabaar aldaer aengebragt file 2528, folio 295
June 20, 1706 Brieven daeronder bevonden file 2528, folio 295-296
June 20, 1706 Een briefje van de bedientens tot Cheribon per 4 houtvlotten ontfangen file 2528, folio 296
June 21, 1706 Een secrete brief van Samarang aengebragt file 2528, folio 296
June 21, 1706 De Engelse chialoup Merry arriveert van Banjer file 2528, folio 296
June 22, 1706 Item ’t schip de Gent uyt Persia file 2528, folio 296
June 22, 1706 Lading van laestgemelte bode file 2528, folio 297
June 22, 1706 Den coopman Willem Caef verstaen van Bantam herwaarts te laten comen file 2528, folio 297
June 22, 1706 Den oppercoopman Willem Six in den agtbare Raed van Justitie g’affimeert file 2528, folio 297
June 22, 1706 Aen den commandeur Meyndert de Boer sijn verlossing file 2528, folio 297-298