Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 14, 1705 ’t Jagt de Susanna na Sumatra’s Westcust file 2527, folio 619
July 14, 1705 Mitsgaders ’t schip Beverwijck in plaatse van de Gent over Ceylon na ’t vaderland aangelegt file 2527, folio 620
July 14, 1705 Den Tjassemsen ombol Soetadrila en Radingh Singa Soeta werd verstaan voor een jaar op ’t eyland Edam te bannen file 2527, folio 620
July 14, 1705 Den luytenant Barent Ketel tot capitain geadvanceert file 2527, folio 620
July 14, 1705 Op het versoeck van eenige ingesetenen deser steede wert verstaan het jagtje de Pool aan te leggen omme is ’t mogelijck te agterhaalen sekeren Chinees genaamt Niphienko die op een schelmse wijse veele menschen bedrogen heeft file 2527, folio 620-621
July 15, 1705 De patchiallings de Papegaay en Pittoor nevens 4 houtvloten komen van Cheribon file 2527, folio 621
July 15, 1705 Met de nevenstaande houtwerken file 2527, folio 621
July 15, 1705 En twee brievjes van den gesaghebber Joan Coin en vaandrig Theunis Helderman file 2527, folio 621-622
July 15, 1705 Depeche van den fluyten Dieren en ’t Huys te Bijwegh na Bengale met een missive aan den directeur Jacob Pelgrom en raad file 2527, folio 622
July 15, 1705 Lading van eerstgemelte bodem file 2527, folio 623
July 15, 1705 Item van de laaste file 2527, folio 623
July 16, 1705 Vertrek van het Engels schip de Loyaal Ester ‘na Bancahoela’ file 2527, folio 623
July 16, 1705 Een brievje aan den luytenant Jacob Palm per Inlands vaartuygh na Tanjongpoura afgevaardigt file 2527, folio 623
July 17, 1705 Daarentegens wederom een ditto van opgemelte luytenant ontfangen file 2527, folio 624
July 17, 1705 Een brievje van dese regeringe aan den coopman Aarnout Cleur en raad gedepecheert file 2527, folio 624
July 17, 1705 Met ordre tot den incoop van 2 à 300 lasten rijs file 2527, folio 624
July 17, 1705 Een brievje aan de Tagalse officieren tot Tagal gesonden file 2527, folio 624
July 17, 1705 De romp van het afgevaren jagtje de Matroos voor 450 rds vercogt file 2527, folio 625
July 19, 1705 Per de boot de Sterre een pacquet papieren uyt de Straat Sunda dat aldaar op de Berckel uyt Bengaale was aangebragt, ontfangen file 2527, folio 625
July 19, 1705 De dissentiën tusschen den directeur en raad begonden hoe langer hoe heviger te werden file 2527, folio 625-626