Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 8, 1705 De chialoup ’t Casteel Batavia verschijnd uyt de Straat Sunda file 2527, folio 609
July 8, 1705 Depeche van de fluyt de Vegt na Cehribon met den capitein luytenant Jurgen Christoffel de Roode en 30 Europeese en 152 Inlandse militairen file 2527, folio 609
July 8, 1705 Met ordre aan voornoemde luytenant om aan de kant van Banjoemas in ’t land van Bagaleen onder de Cartasouras gesinden een diversie te maaken teneynde de optogt door de heer De Wilde daardoor te faciliteeren file 2527, folio 609
July 8, 1705 Medenemende een memorie t’sijner narigt en een briev aan den gesaghebber Joan Coin en raad file 2527, folio 610
July 8, 1705 Per de chialoup de Elisabeth een brievje aan den gouverneur Carel Bolner en raad afgevaardigt file 2527, folio 610
July 8, 1705 Dienende om aldaar te overnemen of en geen France vijandelijke bodems vernomen werden met ordre ten eersten in zulke geval daarvan kennisse te geven file 2527, folio 610
July 9, 1705 De heer De Vos legt den eed af en wert sitplaats aangewesen file 2527, folio 611
July 9, 1705 De nevenstaande scheepen verstaan onder een bequaam hooft over Persia na Souratta voort te laten gaan file 2527, folio 611
July 9, 1705 Ten eynde om de afgebrooke zaken met de Moren weder te hervatten file 2527, folio 612
July 9, 1705 Den equipagiemeester Jan de With werd zijn ontslag g’accordeert en den commandeur Jacob Broeg tot equipagiemeester aangestelt file 2527, folio 612
July 9, 1705 ’t Jagt ’t Huys ter Boede na Bengtale aangelegt file 2527, folio 612
July 10, 1705 Een brievje van den gouverneur Joan Jacob Erbervelt en raad tot Macassar ontfangen file 2527, folio 612
July 10, 1705 De chialoup Europa retourneert van Bantam met den gewezen gesaghebber Joan van Velsen file 2527, folio 613
July 10, 1705 Overleverende een missive door den gewesen commandeur Van Rheede, Zijn Edelheyt en den raad geschreven file 2527, folio 613
July 10, 1705 Inhoud van die briev file 2527, folio 613
July 10, 1705 ’t Schip de Drie Croonen met den commandeur Meyndert de Boer arriveert van Souratta file 2527, folio 613
July 10, 1705 ’t Aanstaande retour van Ceylon wierd verstaan te nemen op 5 scheepen file 2527, folio 614
July 10, 1705 Daartoe aangebragt de scheepen de Gent, Carthago en ’t Gijn file 2527, folio 614
July 11, 1705 Een brievje aan den luytenant Jacob Palm afgevaardigt file 2527, folio 614
July 12, 1705 Een Portugees brievje van Anthonio Cuelho Guerreiro leggende te deser rheede met zijn schip g’ankert ontfangen file 2527, folio 614