Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 1, 1705 Aan de regenten van Bayangh file 2527, folio 575
July 1, 1705 Aan de regenten van Cambangh file 2527, folio 575-576
July 1, 1705 En laastelijk insertie van het brievje aan de regenten van Baros file 2527, folio 576-578
July 2, 1705 Van Craoang arriveeren 30 modderaars mitsgaders de Javaansen sergeant Angalaxana met een briefje van den luytenant Jacob Palm file 2527, folio 578
July 2, 1705 Per Inlands vaartuygh een missive van den gesaghebber Joan Coin tot Cheribon file 2527, folio 578
July 2, 1705 Item twee dittos van den vaandrager Theunis Helderman tot Pamotan aangebragt file 2527, folio 579
July 2, 1705 De manschap onder den vaandrager Van Walcheren waren ter eerstgemelte plaatse aangekomen en reets naar Pamotan opgemarcheert file 2527, folio 579
July 2, 1705 Dog de overdragt der Cheribonse volkeren aan den Panambahan was door den laasten tot nog toe uytgestelt geworden file 2527, folio 579
July 2, 1705 Voormelte princen hadden belooft de volkeren tot den optogt tegens de 20e deser in gereetheyt te sullen brengen file 2527, folio 579
July 2, 1705 Eindelijk was een paap Sebadroedingh nevens nog een diergelijcken gast genaamt Waloela tot Cheribon afgebragt file 2527, folio 579-580
July 2, 1705 Welcke laaste sig sot aanstelde ‘met veel vreemde figuuren en grimmassen’ file 2527, folio 580
July 2, 1705 Vertrek van de patchialling de Papegay en Pittoor tot afhaalen van 4 houtvlotten met een brievje aan den gesaghebber Joan Coin en raad file 2527, folio 580
July 2, 1705 Tot communicatie dat den capitein luytenant Jurgen Christoffel de Roode met 30 Europeese en 150 Inlandse militairen in ’t korte stont te volgen file 2527, folio 580
July 2, 1705 Mitsgaders dat men de voorgenoeme paapen Sebadroeding en Waloela in goede verseekering soude hebben herwaarts te senden file 2527, folio 581
July 2, 1705 De heer raad ordinareis Harman de Wilde werd verstaan en corps door de gerangieerde militairen tot buyten der Waterpoort te geleyden file 2527, folio 581
July 2, 1705 En de heeren extraordinare raden Abraham Douglas en Van Rijn te committeren en Zijn Ed. aan het jagt de Bije te conduiseren file 2527, folio 581
July 3, 1705 Per Inlands vaartuyg een advysbriefje van d’heer extra ordinaris raad en Sourats directeur Pieter de Vos uyt de Straat Sunda ontfangen file 2527, folio 581-582
July 3, 1705 Verselt van diverse bijlagen tot verstant van ’t voorgevallene sedert het vertrek van ’t galjoot ’t Hoen uyt die directie file 2527, folio 582
July 3, 1705 De schadelijcke moetsilkas of verbandschriften in den jare 1694 door de Mooren d’E. Compagnie afgedwongen waren wederom gerestitueert file 2527, folio 582
July 3, 1705 Dog op ’s Compagnies eysch van 2000000 ropias voor gelede schade met meer als 800000 ropeas geboden file 2527, folio 582-583