Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 25, 1704 Verschijning van den Crawangsen ombol Wirabaya van Cheribon met een briev van den resident Jacob Heyermans en raad file 2525, folio 157
March 25, 1704 Om mondeling raport te doen van sijn wedervaren in ’t land van Bojong Gallo tegens het geboefte file 2525, folio 157
March 25, 1704 ’t Welck reets 3000 coppen sterck was en hun van Imbanagara en Cawasseen meester gemaakt hebben file 2525, folio 157
March 26, 1704 Het galjoot ’t Hoen arriveert van Sumatra’s Westcust op dese rheede file 2525, folio 158
March 26, 1704 Met 391 thail en 5 ½ ms. berggoud en 121 ½ lb. camphur Baros file 2525, folio 158
March 26, 1704 Item een missive van den provisioneel gesaghebber Joannes Steur en den raad tot Padang en een Maleytse briev van Panglima Radja en eenige der Ponglous file 2525, folio 158
March 26, 1704 Insertie van de laastgenoemde file 2525, folio 158-159
March 27, 1704 Ontfang van een briev van den resident Jacob van Houten tot Tagal file 2525, folio 159
March 27, 1704 Meldende dat de Compagnie uyt dat district om de stribbelingen tusschen de hoofden der houdcappers ontstaan dit jaar geen houtwercken hadde te verwagten file 2525, folio 159-160
March 27, 1704 Een brievje per Inlands vaartuyg voor den capitein luytenant Govert Knol tot Samarang file 2525, folio 160
March 27, 1704 Alwaar den Pangerang Poegar met 2 vrouwen 7 soonen en een gevolg van 500 man uyt Kartasoura was komen vlugten file 2525, folio 160
March 27, 1704 De welcke door 4 à 5000 man onder verscheyde hoffsgrooten en aanhangers van de Patty vervolgt was geworden file 2525, folio 160
March 27, 1704 Hebbende 4 van deselve versogt met denselve in conferentie te mogen treden file 2525, folio 160
March 27, 1704 Dog sulx haar aldaar ontzeyt sijnde file 2525, folio 160
March 27, 1704 Was eene derselve Martapoura genaamt na Japara voortgegaan om sulx van den commandeur te gaan versoecken file 2525, folio 160-161
March 27, 1704 Versoeck van den ombol Wirabaya weder na Cheribon met een briev van dese regeringe aan den resident Jacob Heyermans en den raad aldaar file 2525, folio 161
March 27, 1704 Met ordre om met sijn volck na den Tommagon Panatta Jouda weder op te trecken en hun voorts bij den vaandrager Jacob Palm te vervoegen file 2525, folio 161
March 27, 1704 Sullende eerstdaags per ’t fluytje de Hen nog 50 stux soo Europeaanse als Macassaarse soldaten derwaarts werden gesonden file 2525, folio 162
March 28, 1704 ’t Schip Nederland na Bantam om een peperlading af te haalen file 2525, folio 162
March 28, 1704 Met de nevenstaande contanten en goederen file 2525, folio 162