Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 29, 1704 Gedoopte file 2525, folio 115
Feb. 29, 1704 Getrouwde file 2525, folio 115
March 1, 1704 Arrivement van d’Engelse scheepen Clochester freguat en St. Joris van Bancaoule hier ter rheede file 2525, folio 116
March 1, 1704 Per Inlands vaartuyg een brievje deser regeringe aan den gesaghebber Joan van Velse en raad tot Bantam file 2525, folio 116
March 1, 1704 Dienende om den Coninck bekent te maken het in apprehentie nemen van een sijner onderdanen genaamt Ratoe Bagus file 2525, folio 116-117
March 2, 1704 d’Oorlogscheepen Popkensburg en Beyeren verschijnen nevens de chialoup Wayer en de patsjallangs de Voorn, Casuaris en de Vogelstruys weder te deser rheede file 2525, folio 117
March 2, 1704 Hebbende geen vijandelijcke scheepen gesien off vernomen file 2525, folio 117
March 4, 1704 Besluyt om de lijcken uyt het hospitaal voortaan buyten de stad op het Portugees kerckhoff te doen begraven file 2525, folio 118
March 4, 1704 De heer raad ordinaris Christoffel van Swoll in plaatse van den bedlegerige raad ordinaris en commissaris politicus Mr. Jacob van Dam gecommitteert om het doen van diaconen haar reeckening bij te woonen file 2525, folio 118
March 7, 1704 Een brievje van de resident Jacob Heyermans en raad tot Cheribon per Inlands vaartuyg file 2525, folio 118
March 7, 1704 Meldende dat den Radeen Soura Casoema met den bekenden Marta Ditta handgemeen geweest, en voorts landwaarts getrocken was file 2525, folio 120
March 7, 1704 Mitsgaders dat ’t opgeworpen geboefte onder Parwatta in ’t doen van feytelijckheeden continueerde file 2525, folio 120
March 7, 1704 Aanleg van ’t schip den Eenhoorn na Macasser file 2525, folio 120
March 7, 1704 En besluyt daarmede naar Cheribon te laten overvaren den vaandrager Jacob Palm met 106 militairen om van daar tegens het bovengenoemde geboefte op te trecken file 2525, folio 120
March 7, 1704 Approbatie van een sententie des doods tegens den Javaan Bangi van Bagaleen over begane moort file 2525, folio 120
March 9, 1704 Missive van den vaandrager Jacob van der Bussche tot Tanjongpoura per Javaan toegebragt file 2525, folio 121
March 9, 1704 Ten geleyde van een Javaans brievje door den ombol Wirabaya aan den Tommagon Panatta Jouda geschreven file 2525, folio 121
March 9, 1704 Meldende dat sig met 300 coppen in ’t land Galoe onthielt om op het geboefte van den bewusten Parwatta een wakent oog te houden file 2525, folio 121
March 9, 1704 Werwaarts gemelte Tommagon onder goedvinden deser regeringe met een troep gewapende Craoangse Javanen genegen is op te trecken file 2525, folio 121
March 9, 1704 De heer ordinairis raad van India Mr. Jacob van Dam overleden file 2525, folio 122