Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 9, 1703 Met de nevenstaande manschap file 2524, folio 526
Dec. 9, 1703 Papieren met beyde de gemelte bodems ontfangen file 2524, folio 526-527
Dec. 9, 1703 Bij de welcke de aanneminge van heer Herman de Wilde als eerste raad extraordinairis en veltoverste met f. 350 per maand etc. comt te blijcken file 2524, folio 527
Dec. 9, 1703 Carguasoen van voorsz. bodems file 2524, folio 527-530
Dec. 9, 1703 Inhalinge van gemelte heeren Harmen de Wilde en Adriaan van der Stel met de gewoone plegtigheden file 2524, folio 530-531
Dec. 9, 1703 Ontfang van een brievje van de heer Adam van Rhijn uyt de Straat en van de retourvloot file 2524, folio 531
Dec. 9, 1703 Korten inhout van dien file 2524, folio 531
Dec. 10, 1703 Brievje van gemelte heer Adam van Rhijn met last omme sig weder herwaarts te begeven file 2524, folio 531
Dec. 11, 1703 Translaat Javaans missive van den Tommagon Wiradidara tot Soecapoera file 2524, folio 531
Dec. 11, 1703 Insertie van ’t selve file 2524, folio 531-533
Dec. 11, 1703 d’Heer Adam van Rhijn met het schip Beyeren uyt de Straat Sunda en van de retourscheepen terugge file 2524, folio 533
Dec. 11, 1703 En soomede de gecommitteerdens klercken Balthasar de Bruyn en Hendrick Smeltsing file 2524, folio 533
Dec. 11, 1703 Hebbende de secretariale papieren aan de retourscheepen verdeelt als hiernevens blijckt file 2524, folio 533-537
Dec. 12, 1703 Vertreck van ’t Engels schip Merry freguat na Banjer file 2524, folio 537
Dec. 12, 1703 De gecommitteerde uyt den agtbare Raad van Justitie en den waterfiscaal uyt de Straat en van ’t monsteren der retourscheepen met Oostersouburg file 2524, folio 537
Dec. 12, 1703 Dewelcke bemant sijn geworden met 1375 zielen file 2524, folio 537
Dec. 12, 1703 Specificatie van ’t voorsz. manschap file 2524, folio 537-542
Dec. 13, 1703 Vertreck van ’t Engels schip Zefort na Banjermassing file 2524, folio 542
Dec. 13, 1703 En arrivement van de schepen Saamslag en Vossenbos van Palembang file 2524, folio 542
Dec. 13, 1703 Met het opperhooft Jan Jacob Erbervelt file 2524, folio 542