Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 13, 1702 Briefje van Tanjongpoura en dies korten inhout file 2522, folio 147-148
March 14, 1702 De predikanten Godefridus van Holten en Florentius Camper tot permanent leeraren hier ter stede beroepen file 2522, folio 149
March 14, 1702 Jacob Claarbout bij provisie tot visitateur generael aengestelt file 2522, folio 149
March 14, 1702 Toestemminge aan d’officieren van ’t Engels schip Ekensfreguat omme hare sieken aan land te brengen, en parthij slaven te verkopen file 2522, folio 149
March 17, 1702 Van Sumatra’s Westcust retourneert ’t fluytje de Hen met brieven van inhoude als hiernevens werd aangewesen file 2522, folio 150
March 17, 1702 Bedragende de ladinge van gemelte fluytje f. 6537.10.- file 2522, folio 150
March 17, 1702 Lasten en winsten te dier Custe staande ’t jongst gepasseerde boekjaar gevallen file 2522, folio 150-151
March 17, 1702 Ontfang en insertie van een missive door den Panglima ende de 12 Ponghous tot Padangh aan Sijn Edelheyt gesonden file 2522, folio 151-152
March 18, 1702 Ontfang eener missive van de Westcust van den gesaghebber en raad file 2522, folio 152
March 18, 1702 Item van twee ditos door eenige hoofden tot Padang geschreven file 2522, folio 153
March 18, 1702 Insertie van ’t translaat der eerste file 2522, folio 153-159
March 18, 1702 Item van d’andere file 2522, folio 159-164
March 18, 1702 De pantchiallang de Schelvis vertrekt na Sirrebon met een missive aan den resident en raad file 2522, folio 164
March 18, 1702 Eenige passagiën uyt deselve file 2522, folio 164
March 18, 1702 Zijnde daarnevens gevoegt een brief aan den princen aldaer file 2522, folio 164-165
March 18, 1702 En twee dittos aan de regenten tot Pamanoekan en Tsjassem respectivelijk file 2522, folio 165
March 18, 1702 Insertie der missive aan de Princen file 2522, folio 165-167
March 18, 1702 Item van dat aan de regenten tot Pamanoekan file 2522, folio 167-168
March 18, 1702 Gelijk ook van dat aan de regenten tot Tsjassem file 2522, folio 168-169
March 20, 1702 Rescriptie aan den vaandrig tot Tanjongpoura afgesonden file 2522, folio 169-171