Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 30, 1701 Depeche van den Javaen Najadita na Japara met een missive aen den commandeur en raed cortelijk de jongst besloten verschansinge behelsende file 2521, folio 593-594
Nov. 30, 1701 Besluyt om den ondercoopman Pieter Kas voor eerste administrateur na Samarang te senden file 2521, folio 594
Nov. 30, 1701 En de ondercooplieden Jan van Son, Mattheus Bons en Wouter Cloppenburgh te advanceren tot cooplieden file 2521, folio 594
Nov. 30, 1701 Mitsgaders tot ondercoopman gevordert den adsistent Cornelis Hasselaar file 2521, folio 594
Nov. 30, 1701 ’t Schip Brandenburg na ’t patria aengelegt file 2521, folio 594
Nov. 30, 1701 Aengecome vaartuygen file 2521, folio 594-596
Nov. 30, 1701 Vertrocke vaartuygen file 2521, folio 597-598
Nov. 30, 1701 Overledene file 2521, folio 598
Nov. 30, 1701 Gedoopte file 2521, folio 598
Nov. 30, 1701 Getrouwde file 2521, folio 598
Dec. 1, 1701 Ontfang eener missive van den resident en raed tot Palembang ten geleyde van 11 stux handelpraauwen file 2521, folio 599
Dec. 1, 1701 Tesamen aenbrengende 2200 stux cadjang matten ter somma f. 155:2:- file 2521, folio 599
Dec. 1, 1701 Den Sulthan en sijne sonen nemen nieuwe eertitulen aen file 2521, folio 599
Dec. 1, 1701 De Goude Phenix retourneert van Bantham met een missive van den gesaghebber en raed file 2521, folio 599
Dec. 1, 1701 Notificerende den ontfang van 2 kisten met Spaanse realen en dies overleveringe aen den rijxbestierder file 2521, folio 599
Dec. 1, 1701 Staat van ’s coninx reekening en voorraed van peper file 2521, folio 600
Dec. 1, 1701 Terugkomste van den Eerwaarden Arnoldus Swen file 2521, folio 600
Dec. 1, 1701 Ladinge van desen bodem bedragende met de 13 bharen witte peper van dien coning tesamen f. 85389:15:- file 2521, folio 600
Dec. 2, 1701 d’Overheden van ’t schip Carthago gedepecheert omme op morgen na ’t patria te stevenen file 2521, folio 600
Dec. 2, 1701 Specificatie der papieren aen deselve medegegeven file 2521, folio 600-601