Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 24, 1701 Item van een ander door denselven aan den heere directeur generael geschreven file 2521, folio 317
June 24, 1701 Arrivement van de fluyt Langewijk van Tagal met een briefje van daer file 2521, folio 317
June 24, 1701 ’t Schip de Generale Vrede na het patria aangelegt file 2521, folio 317
June 24, 1701 Tot dispenciers de ondercoopluyden Pieter van der Horst en Hendrik Haek aangestelt file 2521, folio 317
June 24, 1701 En den ondercoopman Jacob van Loo tot eerste administrateur van ’t graan maguasijn file 2521, folio 317
June 25, 1701 Retourneerd de geweldige Wouter de Vries van ’t schip Kattendijck met de hier nevensgemelte brieven file 2521, folio 318
June 25, 1701 Seven pirate werden ter dispositie van Haar Edelens uyt patria herwaerts teruggesonden file 2521, folio 318
June 25, 1701 Daeronder eene om aan het geroofde aanwijsinge te doen file 2521, folio 318-319
June 25, 1701 De fluyt de Voetboog in sijne reyse na Europa omtrent Phermanbucq verongeluckt file 2521, folio 319
June 25, 1701 Korten inhout van de missive van de Caeb de Goede Hoop file 2521, folio 319
June 25, 1701 Elf schepen onder de vlagge van den commandeur Cornelis Keelman van daer na Europa vertrocken file 2521, folio 319
June 25, 1701 Depeche van ’t schip Vrijburgh nae Japara met een missive aan den gesaghebber en raed file 2521, folio 319
June 25, 1701 Item van de schepen d’Ellemeet en Brandenburgh na Japan onder de vlagge van ’t nieuw opperhooft den E. Douglas file 2521, folio 320
June 25, 1701 Tesamen vervoerende een bedragen van f. 380434:13:8 file 2521, folio 320
June 26, 1701 Arrivement van ’t schip Kattendijk uyt het vaderlant voor reecquening van de camer Amsterdam file 2521, folio 320
June 26, 1701 Aanwijsinge van desselfs manschap file 2521, folio 320-321
June 26, 1701 En bedraagt de ladinge van gemelte schip f. 406283:7:8 file 2521, folio 321
June 26, 1701 Aancomst van ’t Engels schip Nepthunis uyt Engeland file 2521, folio 321
June 27, 1701 Item van ’t Engels schip Sivor file 2521, folio 321
June 27, 1701 En daermede een briefje van de overheden van ’t schip Popkensburgh aan geenszijde Cabo de Goede Hoop geschreven file 2521, folio 321-322