Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 17, 1701 De chialoup van den Moor Sedelebe arriveert van Malacca met schrijvens van den gouverneur en raed file 2521, folio 177
April 17, 1701 Tot geleyde eener missive van den oppercoopman Jacob Pelgrom en raedt tot Hougly file 2521, folio 177
April 17, 1701 Meldende ’t overlijden van de heer raed extraordinaris van India en directeur Pieter van Dijxhoek file 2521, folio 177
April 17, 1701 En dat gemelte Pelgrom tot pl. gesaghebber was aangestelt file 2521, folio 178
April 18, 1701 Besoigne over diverse zaken in de brieven uyt Bengale ontfangen begrepen file 2521, folio 178
April 19, 1701 Aankomste van twee Chinese chialoupen van Sumatra’s Westcust met schrijvens van den gesaghebber Anthony Ducam en raed file 2521, folio 178
April 19, 1701 Vlugt van den gepardonneerden Radja Ebrahim ‘gewesen hooft penglou van Tikoe’ file 2521, folio 178
April 19, 1701 En vreese dat denselven wel tot uytsporigheden mogte vervallen, waerom versoeken ingevalle weder gekregen werd hem nae Batavia te mogen opsenden file 2521, folio 179
April 22, 1701 ’t Jagt de Schelde en ’t galjoot de Pruym arriveren van Java’s oostcust met diverse brieven file 2521, folio 179
April 22, 1701 Den luytenant Oelof Christiaansz. komt tot Sourabaja en werd bij provisie in ’t gesag aldaer gestelt file 2521, folio 179-180
April 22, 1701 Gelijk ook den capiteyn Anthony Zas tot Japara alwaer, als gesaghebber voorgestelt zijnde, vertrekt capiteyn Pieter Hogerlinden na Sourabaya file 2521, folio 180
April 22, 1701 Overlijden van Tommagong Souranata tot Damak, werdende desselfs gouvernement onder zijne soonen verdeelt file 2521, folio 180
April 22, 1701 ’t Engels schip Mansil Freguat was op Damaq en Samarang aangeweest file 2521, folio 180
April 22, 1701 Brand tot Samarang ontstaan file 2521, folio 180
April 22, 1701 De ladinge van ’t jagt de Schelde bedraagt f. 2202:19:- file 2521, folio 180
April 22, 1701 En die van ’t galjoot de Pruym f. 478:4:8 file 2521, folio 181
April 24, 1701 ’t Schip Carthago en de fluyt Etershem arriveren van Java’s Oostcust file 2521, folio 181
April 24, 1701 d’Eerste met een ladinge ten bedrage van f. 9045:1:8 file 2521, folio 181
April 24, 1701 En d’andere ter somma van f. 7297:-:8 file 2521, folio 181
April 24, 1701 ’t Schip Mansil Freguat komt van Borneo over Java’s Oostcust hier ter rheede file 2521, folio 181