Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 3, 1701 Aanwijsinge der visites door gemelte Area aldaer afgelegt file 2521, folio 161
April 3, 1701 En intentie des Conings nopende ’t licentiëren dergeene welcke onder ’t gevolg van Pangerang Pourbaja in aansien geweest waren file 2521, folio 161
April 4, 1701 De patsjallang de Tonijn komt van Tanjongpoura met een brief van den commanderent vaandrager en verthoninge van dies corten inhout file 2521, folio 161-162
April 4, 1701 Aankomste der fluyt Langewijk van Tagal met een ladinge ten bedrage van f. 3166:5:- file 2521, folio 162
April 5, 1701 Komste van een vrijburger van Japara met een briefje van den pl. gesaghebber Pieter Hogerlinden en desselfs korten inhout file 2521, folio 162-163
April 5, 1701 Insertie van het rapport wegens de reecquening door heeren heemraden gedaen file 2521, folio 163-165
April 6, 1701 ’t Engels schip Heeren Freguat vertrekt na Engeland file 2521, folio 165
April 8, 1701 ’t Schip Assendelf retourneert van Sirrebon met schrijvens van den resident en raed file 2521, folio 165
April 8, 1701 Aanwijsinge der coopmanschappen door de Priangers gelevert, dewelcke verder tot ’t maken van meerder quantiteyt fijn garen en indigo souden aangemoedigt werden file 2521, folio 165-166
April 8, 1701 Den Javaan welcke sijn vrouw vermoort heeft werd overgesonden file 2521, folio 166
April 8, 1701 De ladinge van dit schip Assendelf bedraegt f. 16724:5:2 file 2521, folio 166
April 8, 1701 Ontfang eener missive van Palimbang per Inlands vaertuyg file 2521, folio 166
April 8, 1701 Strekkende tot advis dat met vier dittos den overvoer van 2000 stux cadjangh matten voor d’E. Compagnie vragtvrij was bedongen file 2521, folio 166
April 8, 1701 En daervan in dit vaertuyg 500 stux afgescheept file 2521, folio 166
April 8, 1701 Overlijden van de heer raed ordinaris Dirk de Haas zaliger file 2521, folio 166
April 8, 1701 Besluyt om den Pangerang Ratoe tot Palimbang met twee stuckjes metael canon te gerieven file 2521, folio 167
April 8, 1701 Herstelling van den gesuspendeerden vaandrager Andries Jansz. van der Schelde file 2521, folio 167
April 10, 1701 Begraffenis en lijkstatie van de heer raed ordinaris Dirk de Haas file 2521, folio 167-171
April 12, 1701 Aancomste van nog twee Inlandse vaertuygen van Palimbang, ider met 500 stux cadjang matten file 2521, folio 172
April 12, 1701 ’t Freguat de Hartloop en ’t fluytje de Haas na Bengale aangelegt file 2521, folio 172