Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 26, 1700 Ontfang eener missive van Tanjongpoura file 2520, folio 317
June 26, 1700 Vrugtelose terugkeringe der gesondene na Pragadin om de uytgewekene Bandongse volkeren af te halen file 2520, folio 317
June 26, 1700 En weder versendinge derselve naer Tsiekalong en Tsiebelagon ten eynde voorschreven file 2520, folio 317
June 26, 1700 Klagte van Panata Jouda over de jongst ontfangene ducaten file 2520, folio 318
June 26, 1700 Versoek van Praja Dita file 2520, folio 318
June 26, 1700 Depart van ’t Engels schip Gaspel over Malacca na Sukapoura file 2520, folio 318
June 27, 1700 Aancomste van de chialoup de Geregtigheyt van Macasser met schrijvens van den raed aldaer file 2520, folio 318
June 27, 1700 Behelsende tijdinge der ombrenging van den fameusen rover Crain Jerenica file 2520, folio 318
June 27, 1700 En ’t overlijden van den heer gouverneur Isaac van Thije file 2520, folio 319
June 27, 1700 Depeche der schepen Westhoven, Donkervliet en Abbekerk naer Japan onder de vlagge van het gedesigneert opperhooft file 2520, folio 319
June 27, 1700 Ladinge van Westhoven file 2520, folio 319-321
June 27, 1700 Item van Abbekerk file 2520, folio 321-322
June 27, 1700 En Donkervliet file 2520, folio 322-323
June 28, 1700 Ontfang van drie brieven aan Sijn Ed. geschreven file 2520, folio 323
June 28, 1700 Inhout der eerste door den Kiey Pandje Soerang Rana ‘tot Sourabaya’ file 2520, folio 323-324
June 28, 1700 Teneur van den twede door den Tommagon Tanoebaya tot Prakamoutjang geschreven file 2520, folio 324-325
June 28, 1700 Inhout der laeste missive zijnde van den Tommagon Wiradadaha tot Soukapoura file 2520, folio 325-326
June 28, 1700 Relaes betreffende het desseyn der Engelsen omme sich hier op ’t eylant Tjouissan bij Nimpho gelegen ten handel ter neder te setten file 2520, folio 326
June 28, 1700 Advis briefje van ’t freguat de Hartloop dat tot Siassem nog Pamanoekan vooreerst gene houtwerken te krijgen zijn file 2520, folio 327
June 28, 1700 Waerom denselven geordonneert werd herwaerts terug te keeren file 2520, folio 327