Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 26, 1698 Arrivement van ’t jagt de Andromeda van Sumatra’s Westcust met een missive van den gesaghebber Cornelis Beernink en den raad tot Padang file 2518, folio 687
Nov. 26, 1698 Berigt wegens den goeden vertier der lijwaten aldaar file 2518, folio 687
Nov. 26, 1698 Den capitain en sijn geselschap van het afgelopen particulier Engels scheepje de Advento was na Bancaoule vertrocken file 2518, folio 688
Nov. 26, 1698 Cargasoen van ’t jagt de Andromeda file 2518, folio 688
Nov. 26, 1698 Tijding van ’t arrivement van ’t schip ’t Huys te Nieuwbrug uyt het vaderland in de Straat Zunda file 2518, folio 688
Nov. 27, 1698 Arrivement van voorsz. bodem te deser rheede file 2518, folio 688-689
Nov. 27, 1698 Medebrengende een briefje van Haar Hoog Mogende de Staten Generaal aan Zijn Edelheyt den heere gouverneur generaal file 2518, folio 689
Nov. 27, 1698 Item een duplicaat missive van de bediende aan Cabo de Goede Hoop file 2518, folio 689
Nov. 27, 1698 Ladinge van ’t schip ’t Huys te Nieuwburg file 2518, folio 689
Nov. 27, 1698 Het jagt de Coning van Bantam van Palembang met een missive van de residenten aldaar file 2518, folio 689-690
Nov. 27, 1698 Mitsgaders het nevenstaande cargasoen file 2518, folio 690
Nov. 28, 1698 Arrivement van de jagten Zaamslag en Bekesteyn uyt Bengale met dubbelde brieven van den directeur Pieter van Dijxhoek en den raad tot Ougly file 2518, folio 690
Nov. 28, 1698 Specificatie van de ladinge van de twee bodems file 2518, folio 690-693
Nov. 28, 1698 Ontfangen een Maleyts briefje door de regenten van Taybena op Timor aan dese regeringe geschreven file 2518, folio 693
Nov. 28, 1698 Insertie van dies translaat file 2518, folio 693-694
Nov. 29, 1698 Voorstelling van de heer raad extraordinaris van India Mr. Daniël Heyns als admiraal van de retourvloot en commissaris over Cabo de Goede Hoop file 2518, folio 694-695
Nov. 29, 1698 Het jagtje de Schaapherder komt van Cormandel met een missive van de heeren Laurens Pit en Dirk Comans nevens den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 695
Nov. 29, 1698 Meldende de introductie van laastgem. Sijn Edele in ’t bestier op ultimo September passado file 2518, folio 695
Nov. 29, 1698 Voorts de bestellinge tot Madraspatnam der aangehaalde amphioen op Java’s Oostcust uyt het Engelsch scheepje Sirian Marchiant file 2518, folio 695-696
Nov. 29, 1698 Maar dat de Engelsen restitutie versogten van 38 picols die door de onse op Japara daarvan verminderd soude zijn file 2518, folio 696