Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 5, 1698 Lasten en winsten in dat gouvernement in den jare 1696/97 file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Heugelijk berigt wegens het gewasch der specerijen file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Twee burger chialoupen had men moeten employeren om benevens gemelte fluytje de Haas den voorraad herwaarts te voeren file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Bestaande te samen in het nevenstaande file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Verscheyninge der twee van Sirrebon herwaarts ontboden pangawas van den overleden Sultan Sopo file 2518, folio 573
Oct. 5, 1698 Ontfangen daarmede een briefje van den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 573
Oct. 5, 1698 Meldende de overcomste aldaar der Prianger volkeren met haar ingesamelde goederen voor d’E. Compagnie file 2518, folio 573
Oct. 6, 1698 Arrivenment van eene der burger chialoupen uyt Banda met specerijen file 2518, folio 573
Oct. 6, 1698 Item van ’t Engels schip London Freguat uyt Engeland over Cadix en Bancahoelo file 2518, folio 573
Oct. 7, 1698 De tweede burger chialoup met specerijen comt uyt Banda file 2518, folio 574
Oct. 7, 1698 Mitsgaders ’t galjoot de Leeuwerk van de becruyssinge op de swervende zeerovers in ’t vaarwater langs de wal van Java file 2518, folio 574
Oct. 7, 1698 De pagter van den scheepen handel surcheanse verleend der betalinge van nog een halve maand pagtpenningen file 2518, folio 574
Oct. 8, 1698 ’t Schip Zalland retourneert met houtwerken van Tagal file 2518, folio 574
Oct. 8, 1698 Specificatie van desselfs lading file 2518, folio 575
Oct. 10, 1698 De pagter van de aancomende rijs de betalinge van nog een maand pagtpenningen gesurcheert file 2518, folio 575
Oct. 11, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk nae Bantam met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad en een ditto aan den Sultan file 2518, folio 575-576
Oct. 11, 1698 12 stux Europese militairen gaen daarmede over file 2518, folio 576
Oct. 11, 1698 Mitsgaders behalven ’t geschenk aan den Zulthan nog de nevenstaande contanten en goederen file 2518, folio 576
Oct. 11, 1698 Insertie der missive aan den Zulthan file 2518, folio 577-580
Oct. 11, 1698 De fluyt Walenburg nae Japara en nevens deselve de aldaar bescheyde patsjallang de Coninxvisch file 2518, folio 580