Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1698 En een briefje aan den commanderend sergeant Jacob Heyrman file 2518, folio 571
Oct. 4, 1698 Voor ’t catty indigo sal men de Javanen aldaar in steede van ½ rijksdalders voortaan 5/8 betalen file 2518, folio 571
Oct. 5, 1698 ’t Fluytje de Haas komt uyt Banda met gemeen en secreet schrijvens van den gouverneur Balthasar Coyet en den raad file 2518, folio 571
Oct. 5, 1698 Een Engelsch schip was in May passado om specerije aldaar geweest dog vrugteloos vertrocken file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Lasten en winsten in dat gouvernement in den jare 1696/97 file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Heugelijk berigt wegens het gewasch der specerijen file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Twee burger chialoupen had men moeten employeren om benevens gemelte fluytje de Haas den voorraad herwaarts te voeren file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Bestaande te samen in het nevenstaande file 2518, folio 572
Oct. 5, 1698 Verscheyninge der twee van Sirrebon herwaarts ontboden pangawas van den overleden Sultan Sopo file 2518, folio 573
Oct. 5, 1698 Ontfangen daarmede een briefje van den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 573
Oct. 5, 1698 Meldende de overcomste aldaar der Prianger volkeren met haar ingesamelde goederen voor d’E. Compagnie file 2518, folio 573
Oct. 6, 1698 Arrivenment van eene der burger chialoupen uyt Banda met specerijen file 2518, folio 573
Oct. 6, 1698 Item van ’t Engels schip London Freguat uyt Engeland over Cadix en Bancahoelo file 2518, folio 573
Oct. 7, 1698 De tweede burger chialoup met specerijen comt uyt Banda file 2518, folio 574
Oct. 7, 1698 Mitsgaders ’t galjoot de Leeuwerk van de becruyssinge op de swervende zeerovers in ’t vaarwater langs de wal van Java file 2518, folio 574
Oct. 7, 1698 De pagter van den scheepen handel surcheanse verleend der betalinge van nog een halve maand pagtpenningen file 2518, folio 574
Oct. 8, 1698 ’t Schip Zalland retourneert met houtwerken van Tagal file 2518, folio 574
Oct. 8, 1698 Specificatie van desselfs lading file 2518, folio 575
Oct. 10, 1698 De pagter van de aancomende rijs de betalinge van nog een maand pagtpenningen gesurcheert file 2518, folio 575
Oct. 11, 1698 ’t Galjoot de Leeuwerk nae Bantam met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad en een ditto aan den Sultan file 2518, folio 575-576