Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 11, 1698 Met 2 gemagtigde van de opperhoofden van laastgemelte bodempje file 2518, folio 440
July 11, 1698 Onder geleyde van een briefje aan de vrunden op Japara file 2518, folio 440-441
July 11, 1698 De fluyten Voorschoten, Nieuwland en Spierdijk aangelegd tot de besendinge desen jares van Ceylon nae ’t vaderland file 2518, folio 441
July 11, 1698 Om op Ceylon een vierde schip daarbij te voegen file 2518, folio 441
July 11, 1698 Verdere aanlegginge van schepen nae de Indise comptoiren file 2518, folio 441
July 12, 1698 Per Inlands vaartuyg ontfangen een briefje van den resident David Boxel tot Tagal verselt van de lijst der gereet sijnde houtwerken aldaar file 2518, folio 441
July 13, 1698 ’t Jagt Boswijk komt van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 441
July 13, 1698 Verantwoording over ’t gevalle onderwigt op de peperladinge van ’t schip Concordia file 2518, folio 442
July 13, 1698 Berigt van de gebruykte solemniteyten aldaar over de vreede met Vrankrijk file 2518, folio 442
July 13, 1698 Item wegens de overcomste der Persiaanse paarden voor den Zulthan file 2518, folio 442
July 13, 1698 Den soldaat Gillis Dijnsz. in de ketting herwaarts gesonden file 2518, folio 442
July 13, 1698 Ladinge van ’t jagt Boswijk file 2518, folio 442
July 13, 1698 De fluyt de Voetboog vertreckt om houtwerken nae Sirrebon met een gelijbriefje aan de bediende aldaar file 2518, folio 442-443
July 15, 1698 De gesanten van Sultan en Pangerang Ratoe tot Palembang werden nae huys gedepêscheerd file 2518, folio 443
July 15, 1698 Met brieven aan denselven principalen en ook aan de gecommitteerde Willem Witmond en Abraham Sem file 2518, folio 443
July 15, 1698 Ordre om niet te gretig nae de peper te wesen file 2518, folio 443-444
July 15, 1698 Insertie van de brieven aan Sultan en Pangerang Ratoe voormeld file 2518, folio 444-447
July 15, 1698 De jaarlijxe reeckening van de buytenregenten van ’t lasarushuys te laten doen den 23e deser file 2518, folio 447
July 16, 1698 Verscheyninge van de Kiay Arias Jaja Sedana en Nity Sedana van Bantam met een missive van den Sultan en een ditto van onse bediende file 2518, folio 447
July 16, 1698 De laastgemelte verselt van de 2 jongst derwaarts gesonde briefjes van Succadana, en berigt wegens des Zultans gedane verclaringe over de clagten tegens zijne onderdanen daarin vermelt file 2518, folio 447-448