Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 23, 1698 Medenemende een missive aan Zijn E. en den presenten gouverneur Laurens Pit nevens den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 310
May 23, 1698 Serieuse recommandatie aan laastgemelte Zijn E. tot het doen van een spoedig transport aan den nieuwen gouverneur file 2518, folio 310
May 23, 1698 Ordre tot de restitutie van Pondechery aan de Francen file 2518, folio 310-311
May 23, 1698 Ladinge van ’t schip Reygersdaal en ’t jagt Wijk op Zee file 2518, folio 311-312
May 23, 1698 De fluyt de Handboog van Macassar over Bima file 2518, folio 312
May 23, 1698 Der laastgemelte plaatse buyten verwagting geen sappanhout in voorraad gevonden hebbende file 2518, folio 312
May 23, 1698 Medebrengende een originele missive van den gouverneur en raad tot Macassar file 2518, folio 312
May 23, 1698 Nevens een pacquet papieren van de bediende in Ternaten file 2518, folio 312-313
May 23, 1698 Cort berigt wegens de ruste onder de Inlandse coningen en grooten der Moluccos file 2518, folio 313
May 23, 1698 Bedragen der suyvere overwinsten in Ternaten en den jare 1696/97 file 2518, folio 313
May 23, 1698 Ladinge van de fluyt de Handboog file 2518, folio 313
May 23, 1698 Insertie van een ontfange missive van den coning van Batchian file 2518, folio 313-314
May 23, 1698 Item van den coning en rijxgroten tot Bima voorsz. file 2518, folio 315-318
May 23, 1698 ’t Versoek der Engelse om haar ontslage amphioen aan de Compagnie over te laten of per Inlandse vaartuyg van Japara herwaarts te brengen, gedeclineerd file 2518, folio 319
May 23, 1698 De nevenstaande vier schepen nae Japan aangelegt file 2518, folio 319
May 23, 1698 Berigt te vorderen hoeveel staafcoper deselve en de twee vooraf vertrocke schepen van daar wel sullen konnen vervoeren file 2518, folio 319
May 24, 1698 Tijding van Bantam wegens de verscheyninge van ’t galjoot de Leeuwerk uyt het vaderland in de Straat Zunda file 2518, folio 319
May 24, 1698 ’t Jagt Eemland na Malacca met de bruyt van de heer gouverneur Goverd van Hoorn file 2518, folio 319-320
May 24, 1698 Missive aan denselven en den raad aldaar file 2518, folio 320
May 24, 1698 Cargo van gemelde bodem file 2518, folio 320-321