Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 27, 1697 Ontfangen per Inlands vaertuygh een briefje van den gesaghebber Pieter Goodschalk en raad tot Japara file 2517, folio 479
June 27, 1697 Ten geleyde van 30 lb. aguil of riekent hout file 2517, folio 479
June 27, 1697 Bekomen een Javaens briefje van den Pangerang Ranga Gompol tot Samadang file 2517, folio 479
June 27, 1697 Insertie van het translaet file 2517, folio 480-482
June 28, 1697 ’t Jaght Boswijck comt van Macasser medebrengende een missive van den gouverneur en raad aldaer file 2517, folio 482
June 28, 1697 Meldende van de oneenigheden tusschen de coningen van Bony en Goa file 2517, folio 482
June 28, 1697 En de groote statie waermede den eerstgem. den brief deser regeringe had ontfangen file 2517, folio 482
June 28, 1697 Mitsgaders sijn rescriptie weder de onse toegesonden had, welcke nu ook van daer is aangebraght file 2517, folio 483
June 28, 1697 Den gevangen Radja van Tambora geketent opgesonden file 2517, folio 483
June 28, 1697 Aanwijsinge van ’t geladene in ’t jaght Boswijck file 2517, folio 483
June 28, 1697 Besluyt om Radja Tambora vooreerst in een kamer boven de stats waterpoort in versekeringe te houden file 2517, folio 483
June 29, 1697 Inhalinge van den brief van Radja Bony file 2517, folio 483-484
June 29, 1697 Insertie van ’t translaet derselve file 2517, folio 484-493
June 29, 1697 Voorstelling van den E. Pieter de Vos als opperhooft van Japan file 2517, folio 494
June 30, 1697 Per Javaens vaertuygh een briefje van Bantham ontfangen file 2517, folio 494
June 30, 1697 Meldende ’t stranden van ’t jagtje de Goutvisch tusschen het Menscheneters Eyland en de vaste wal file 2517, folio 494
June 30, 1697 Aangekome vaertuygen file 2517, folio 494-498
June 30, 1697 Vertrocke vaertuygen file 2517, folio 498-500
June 30, 1697 Overledene file 2517, folio 500-501
June 30, 1697 Gedoopte file 2517, folio 501