Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 28, 1697 Met den opperkoopman Mattheus Schenkenbergh en den coopman Hendrik Kaas file 2517, folio 397
May 28, 1697 Ontfangen een missive van den gouverneur Isaacq van Thije en den raad tot Makasser file 2517, folio 397
May 28, 1697 Meldende de swervende onlusten tusschen de coningen van Bony en Goa file 2517, folio 397
May 28, 1697 En dat den laestgemelden de jongste missive deser regeringe nu weder beantwoorde file 2517, folio 398
May 28, 1697 Dog dat Radja Bony mits ’t overlijden van sijn vader in de negorij Bougy, derwaerts getrocken en nog niet weder gekomen was file 2517, folio 398
May 28, 1697 Relaas wegens Radja Tambora en sijn gevangenisse file 2517, folio 398-399
May 28, 1697 Twee briefjes van de residenten tot Tagal en Sirrebon per gemelte jaght Domburgh ontfangen file 2517, folio 399
May 28, 1697 Ten geleyde van de nevenstaande houtwerken, peper aldaer in dien bodem afgeladen file 2517, folio 399
May 28, 1697 ’t Schip Beyeren met peper van Bantam file 2517, folio 399
May 28, 1697 Ook medebrengende een origineel briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad aldaer file 2517, folio 400
May 28, 1697 Korten inhoud van ’tselve file 2517, folio 400
May 29, 1697 Arrivement van ’t Engels scheepje Seedswijk alhier ter rheede file 2517, folio 400
May 29, 1697 Hebbende aan ’t eyland Baly de nevenstaande vijandelijke ontmoetinge had file 2517, folio 400-401
May 29, 1697 De schepen Brandenburgh en Carthago arriveren uyt Bengale file 2517, folio 401-402
May 29, 1697 Specificatie van derselver cargasoen ofte ladinge file 2517, folio 402-405
May 29, 1697 Verkiesinge van nieuwe schepenen voor het aanstaande jaer file 2517, folio 405-406
May 29, 1697 Item van den E. Cornelis van Outhoorn tot baljuw deser stede file 2517, folio 406
May 30, 1697 Verjaardagh van de veroveringe deser stat en plaetse file 2517, folio 406
May 30, 1697 Voorstellinge der nieuw gekore schepenen file 2517, folio 406-407
May 30, 1697 Mitsgaders van den baljuw d’Edele Cornelis van Outhoorn file 2517, folio 407