Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 23, 1695 Cargo van ’t jagtje de Tamboer voor Souratta file 2514, folio 710
Nov. 23, 1695 Insertie van den brief aen den Moorsen gouverneur file 2514, folio 710-712
Nov. 23, 1695 Rapport van gecommitteerdens wegens de incomsten van ’t koninkrijk Jaccatra t’sedert 1 september des voorleden jaers tot ultimo augusto deses jaers bedragende rijxsdaalders 157922 ½ file 2514, folio 712
Nov. 25, 1695 Arrivement van de fluyt Walenburgh en ’t jagtje de Susanna uyt Bengale file 2514, folio 712
Nov. 25, 1695 Met de duplicaet brieven daer af de eerste derwaerts deser ontfangen sijn file 2514, folio 712-713
Nov. 25, 1695 Item een nader briefje van den vice commandeur Willem Burggraaf en den raed der schepen van oorlog aldaer file 2514, folio 713
Nov. 25, 1695 Ladinge van de voorsz. twee bodems file 2514, folio 713
Nov. 28, 1695 Den ontfang van een copia brief van den gouverneur en raed tot Macassar de dato 20e september welkers originele met ’t jagt de Wiltschut gebleven is file 2514, folio 714
Nov. 28, 1695 Meldende onder andere wegens den oorlog met Radja Tambora ’t vermeesteren van een sijner vestingen file 2514, folio 714
Nov. 28, 1695 Dog dat onse ministers door sterfte onder deselve als de lafhertigheyt der bondgenoten weder na Bima gekeert was file 2514, folio 714
Nov. 28, 1695 Een briefje van den resident Christiaan Crijger tot Sirrebon ontfangen file 2514, folio 715
Nov. 28, 1695 Korten inhout van dien file 2514, folio 715
Nov. 29, 1695 Vertrek van ’t jagtje de Bijl na Bengale met de vier nevenstaende gemene en secrete brieven van Haer Ed. file 2514, folio 715
Nov. 29, 1695 Consideratiën over de te doene besendinge in ’t aenstaende derwaerts tot voorkoming van ’t continueel verlies van ankers en touwen file 2514, folio 715
Nov. 29, 1695 Aenwijsinge van ’t cargo van voorszeyde jagtje de Bije file 2514, folio 715
Nov. 30, 1695 Een gemene en secrete brief van de bediende tot Malacca ontfangen file 2514, folio 716
Nov. 30, 1695 Dienende tot sodanigen eynde als hier nevens file 2514, folio 716
Nov. 30, 1695 Aengekome vaertuygen in dese verstreke maendt file 2514, folio 716-718
Nov. 30, 1695 Vertrocke vaertuygen file 2514, folio 718-719
Nov. 30, 1695 Overledene file 2514, folio 720