Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 12, 1695 Met de nevenstaande brieven van de heeren en meesters en van den gouverneur Simon van der Stel benevens den raed aen Cabo de Goede Hoop file 2514, folio 629
Oct. 12, 1695 Korten inhoud van de tijding wegens de nadere equipagie der Francen na dese gewesten daerin vermelt file 2514, folio 629-630
Oct. 12, 1695 ’t Jagt de Stantvastigheyt aen de Caeb gestrant en verongeluckt file 2514, folio 630
Oct. 12, 1695 Besoigne over de voorsz. tijdinge van des vijands equipagie file 2514, folio 630
Oct. 12, 1695 De reets aengelegde retourschepen ten oorlog te prepareren en daertoe hier ter rhede in gereetheyt te houden file 2514, folio 630
Oct. 12, 1695 ’t Bootje ’t Claverblad in stede van de fluyt ’t Huys te Spijk na Malacca te senden file 2514, folio 630
Oct. 13, 1695 De patsjallang de Schelvisch vertrekt met twee eensluydende briefjes aen de Angabay Cartajuda tot Intchiassem en Wangsatanoe tot Pamanoekan file 2514, folio 630
Oct. 13, 1695 Insertie van ’tselve file 2514, folio 631
Oct. 14, 1695 Het jagtje den Swarten Arent om houtwerken na Bantam file 2514, folio 631
Oct. 14, 1695 Den afgesondene van den rijxbestierdens aldaer vertrekt weder na huys file 2514, folio 632
Oct. 14, 1695 Met ’t nevenstaande briefje aan sijn meester file 2514, folio 632-633
Oct. 14, 1695 ’t Fluytje de Chivetkat geretourneert van daer met peper en witkalck file 2514, folio 633
Oct. 14, 1695 ’t Vonnisse des doots van den agtbare Raed van Justitie tegens Bappa Manus van Timor over slaven dieverije geapprobeert file 2514, folio 633
Oct. 14, 1695 Dog dat tegens Cupido van Batavia door deselve over ’t vervoeren van een ander slaefje even sodanig gevelt tot de straffe naest de doot gemitigeert file 2514, folio 633
Oct. 16, 1695 Arrivement van ’t schip Hendrik Maurits van Japara met een briefje van den commandeur Salomon Lesage ende den raed aldaer file 2514, folio 633
Oct. 16, 1695 Voorts beladen met den nevenstaande houtwercken file 2514, folio 633-634
Oct. 16, 1695 Ontfang van een apart briefje van den voorsz. commandeur Salomon Lesage aen Haer Ed. file 2514, folio 634
Oct. 16, 1695 Korten inhoud daeruyt file 2514, folio 634
Oct. 16, 1695 Een missive van ’t opperhoofd Willem Moerman en den raed tot Timor ontfangen file 2514, folio 634
Oct. 16, 1695 Item van ditto van ’s Compagnies bontgenoten aldaer file 2514, folio 634