Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1694 Aen de gesamentlijke Priangse hoofden een evenluydig briefje van Haer Edeles afgesonden annex een memorie wegens de leverantie van 201 picols cattoene gaeren file 2513, folio 860
Dec. 11, 1694 Insertie van beyde die schriftuurtjes file 2513, folio 860-862
Dec. 11, 1694 De ordinary clerquen Abraham Goossens en Maximiliaen van Lier met ’t jaghtje Boswijk uyt de Straet Zunda van ’t bestellen der vaderlandse papieren aen de retourscheepen weder te rugge gekomen file 2513, folio 862-863
Dec. 11, 1694 Aenwijsinge van de verdeelinge der papieren over de scheepen file 2513, folio 863-866
Dec. 11, 1694 Alsook hoedanige losse papieren der overheden tot naright zijn medegegeven file 2513, folio 866-867
Dec. 11, 1694 En braghten een briefje van den commandeur der retourvloot Reynier de Vos aen Haer Edeles den dag van gisteren gedateert file 2513, folio 867-868
Dec. 11, 1694 Het schip de Spiegel voor reecqueningh van de camer Amsterdam over Cabo de Goede Hoop uyt het vaderlant gearriveert file 2513, folio 868
Dec. 11, 1694 Aenwijsinge van de daermede ontfange papieren file 2513, folio 869
Dec. 11, 1694 Item van ’t carguasoen in gelde belopende f. 331170:9:12 file 2513, folio 869-870
Dec. 12, 1694 ’t Schip Nederlant uyt het vaderlant aengelant met den gedesigneert lidt in den aghtbare Raet van Justitie deses Casteels d’Edele Elbert Buys file 2513, folio 870-871
Dec. 12, 1694 Mitsgaders de ter zijde genoemde brieven der heeren principalen file 2513, folio 871-872
Dec. 12, 1694 Voorts beladen met een carguasoen van f. 293371:16:--- file 2513, folio 872-873
Dec. 13, 1694 Patsjallangh de Tonijn van Sirrebon geretoureert met een origineele missive van den resident Christiaen Krijger aen dese regeeringe de dato 5e deser file 2513, folio 874
Dec. 13, 1694 Daer benevens ook overgekomen 4 gedetineerde Inlants misdadigers om hier te reght gestelt te werden file 2513, folio 874
Dec. 13, 1694 ’s Compagnies pagger op Tagal den 4e deser ongeluckig verbrant file 2513, folio 874-875
Dec. 13, 1694 ’t Jaght de Wint uyt Toncquin g’arriveert met den principaal coopman Joannes Zibens file 2513, folio 875
Dec. 13, 1694 De welke aen Haer Edeles overleverde een origineele missive van hem en de verdere residenten aldaer, de dato 11e November jongstleden file 2513, folio 875
Dec. 13, 1694 Benevens ook desselfs schriftelijk rapport heden gedateert wegens den saeken ten dien compthoiren mitsgaders waerom ’t jaghtje Westbroek overgebleven en den koningh misnoeght geweest was file 2513, folio 875-877
Dec. 13, 1694 Nevens ’s Compagnies papieren ook aengebraght twee translaet brieven van den koning en prince in Toncquin aen dese regeeringe file 2513, folio 877
Dec. 13, 1694 Carguasoen van gemelte jaghtje de Wint bedragende f. 54076:--:6 file 2513, folio 877