Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 2, 1693 Zijnde ten dien eynde van een nodige instructie voorsien file 2511, folio 722
Sept. 3, 1693 Naya Wangsa van Tanjongpoura met een briefje[227] van den vendrigh Anthony Zas file 2511, folio 723
Sept. 3, 1693 Meldende dat Cartajouda van Siassem en Wirasaba van Crawangh met malckanderen waren geaccordeert wegens de overlopers in elcks district file 2511, folio 723
Sept. 3, 1693 Dog de geschillen tusschen die van Bandongh en Paracan Moetjang over de landen Manoebaya en Sikamboelang waren onafgedaaan gebleven file 2511, folio 723
Sept. 3, 1693 En na Batavia aan de regering gerenvoyeert file 2511, folio 724
Sept. 3, 1693 De soon van Angebey Soesock versoekt de regering over zijn overledens vaders volckeren en de naam van Angabey Satsjanagara file 2511, folio 724
Sept. 3, 1693 Drie vervoerde slaven met hare leytsluyden en vervoerders aan de onse overgelevert file 2511, folio 724
Sept. 3, 1693 Zijnde de eerste nu overgesonden dog de andere tot sekerder gelegentheyt aangehouden file 2511, folio 724
Sept. 4, 1693 Resolutie[228] dat de weesboeken en nodige berigten van alle buyten comptoiren weder als van ouds jaarlijx zullen moeten werden herwaarts gesonden file 2511, folio 724-725
Sept. 4, 1693 Idem over de zaken van boedelmeesters der Chinese en andere vreemde sterfhuyzen en de geldens staande onder hare administratie bij de Compagnie op intrest file 2511, folio 725
Sept. 4, 1693 Waar aff eenige afgelegt en andere aangehouden zouden werden file 2511, folio 725
Sept. 4, 1693 Boedelmeesters zullen ook moeten dienen van een berigt van hare administratie ofte ontfangh en uytgift zedert het begin van ’t collegie file 2511, folio 725
Sept. 4, 1693 Den coopman Arent Pit en adsistent Jan Thibalt aangestelt tot eerste en tweede administrateurs van ’t graan maguazijn file 2511, folio 726
Sept. 4, 1693 De chialoup de Nagtegaal afgeleght file 2511, folio 726
Sept. 4, 1693 Briefje[229] van Sirrebon per Chinees vaartuygh file 2511, folio 726
Sept. 4, 1693 En dat het stranden van eene der houtvlotten op de Agnietas door onvoorsigtigheyt der Javanen was toegecomen file 2511, folio 726
Sept. 4, 1693 De nieuwe houtvlotten van hare anckers aan strand gedreven file 2511, folio 727
Sept. 4, 1693 Briefje[230] van Ambon mede per Chinees vaartuyg file 2511, folio 727
Sept. 4, 1693 ’t Jaght de Coning van Bantam uyt Ternate aldaar aangecomen stond medio deser herwaarts te comen file 2511, folio 727
Sept. 7, 1693 Vertreck van den gesant off briefdrager van Baly van den regent Gusty Pandje file 2511, folio 727