Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1693 Ook was dese laatste aangestelt tot hooft over de bovenlanden file 2510, folio 332
April 22, 1693 En den jongen prins nog wel varende en na de Javaanse wijse tegens goud en zilver opgewogen file 2510, folio 332
April 23, 1693 Vertreck van de fluyt Egelenburgh nae Sourabaya met parthije behoeften en een briefje[94] aan den capitein Joan Bervelt en raadt file 2510, folio 332-333
April 23, 1693 Besluyt om het jagtje Boswijck nae Bengale aangeleght zijnde ten eersten derwaarts te laten vertrecken file 2510, folio 333
April 23, 1693 En over het slappe ondersoek gedaen na d’redenen van ’t verongelucken van de fluyt de Helder misnoegen te betuygen file 2510, folio 333
April 23, 1693 Alsmede alle de officieren die van deselve aldaer nog zoude wesen op te roepen file 2510, folio 333-334
April 23, 1693 En te ordoneren in het toecomende alle deselve op te zenden zonder ymand weder te employeren om de consequentie file 2510, folio 334
April 23, 1693 Mitsgaders ook te verbieden het toestaan van particuliere goederen aan de scheepofficieren die om hare volume buyten de ruymen niet en konnen geborgen worden file 2510, folio 334
April 23, 1693 En zoo mede het trecken van wissels tusschen die in Bengale en de weescamer deses stede file 2510, folio 334
April 23, 1693 Om voor te comen het misbruyk dat daaronder zoude konnen lopen file 2510, folio 335
April 23, 1693 Twee taxatiën van eenige equipagie goederen en gereetschappen in Souratta van een oudt schip van den Coning van Siam aan ’t schip ’t Casteel Batavia gebruykt werden alhier volgens het aangetekende resolutie van heden geïnsereert file 2510, folio 335-336
April 23, 1693 Insertie van de eerste taxatie zijnde in Souratta opgemaekt file 2510, folio 336-339
April 23, 1693 Insertie van nadere taxatie van de equipagie goederen file 2510, folio 339-345
April 24, 1693 Vertreck van ’t Spaense scheepje de St. Bernardo met den Spangiaart Don Pedro de Orosolo na de Manilhas file 2510, folio 346
April 24, 1693 Met een briefje aan den gouverneur aldaer file 2510, folio 346
April 24, 1693 Insertie van ’tzelve[95] file 2510, folio 346-350
April 24, 1693 De patsjallang den Aap van Tanjongpoura met de ondercoopluyden Pieter de Vos, Arnoldus Soolmans; idem een briefje[96] van den vendrigh Anthony Zas file 2510, folio 351
April 25, 1693 Aancomste van het jagt de St. Nicolaas van Zourabaya over Japara met een briefje[97] van den commandeur Joan Albert Sloot file 2510, folio 351
April 25, 1693 Specificatie van de houtwercken daarmede ontfangen file 2510, folio 351
April 25, 1693 Een Spaans vaartuygh uyt de Manilhas op Japara aangecomen met den capitein Manuel Gallan file 2510, folio 351-352